Zásady ochrany údajov

Vitajte v našom e-shope! Teší nás váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a vykonávacími právnymi predpismi konkrétnych krajín platnými pre našu spoločnosť.

Naše zásady ochrany údajov vám priblížia, aké osobné údaje od vás cez našu webovú stránku získavame, na aké účely ich používame, kedy ich mažeme a ako sú vaše údaje pomocou bezpečnostných opatrení maximálne chránené. Navyše vždy uvádzame právny základ, ktorý nám príslušné spracúvanie údajov povoľuje. Ďalej vás budeme informovať o zákonom stanovených právach v súvislosti so spracúvaním týchto údajov. Aby sme vám čo najtransparentnejšie objasnili spôsob, akým osobné údaje spracúvame, nájdete tu najprv všeobecne platné informácie o spracúvaní osobných údajov a potom podrobné informácie k nasledujúcim témam:

Osobné údaje sú také informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Patrí medzi ne najmä meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ale aj vaša IP adresa.

Anonymné údaje sú také, na základe ktorých nemožno identifikovať používateľa.

Zodpovedným orgánom v zmysle práva o ochrane údajov je:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
97228 Rottendorf
Nemecko

Telefón: 0800 611 620*
E-Mail: onlineshop@sk.soliver.com

*bežná tarifa pevnej siete vášho telefónneho operátora; prípadne bezplatný hovor pri paušále alebo tarifa odlišná od tarify mobilných operátorov

Získavanie údajov/osobné údaje

Osobné údaje získavame v súlade s právnymi predpismi. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame cez našu webovú stránku, spracúvame na ďalej podrobnejšie popísané účely. Robíme tak vždy v rámci uvedených právnych predpisov, resp. len s vaším súhlasom.

Zákonnosť spracúvania údajov špecifikuje predovšetkým čl. 6 GDPR. Spoločnosť s.Oliver získava osobné údaje,

 • ak ste k tomu udelili svoj súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. ods. 1 veta 1 písm. a GDPR),
 • ak sú údaje nevyhnutné na splnenie zmluvy/predzmluvných opatrení (čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR),
 • ak sú údaje nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti (čl. 6, ods. 1, písm. c GDPR) alebo
 • sú údaje nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti, ak pred týmito záujmami nemajú prednosť vaše záujmy vyžadujúce ochranu osobných údajov (čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR). Prevažujúci oprávnený záujem na spracúvanie údajov vidíme najmä v nasledujúcich prípadoch:
  1. Opatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies
   Aby sme vám mohli poskytnúť optimálny užívateľský zážitok pri používaní nášho e-shopu a z našich reklám prispôsobených vašim individuálnym potrebám, spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb a technológií a pri tom používame cookies a rôzne metódy sledovania. Ak je to možné, opierame sa o náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov; vo väčšine prípadov však vopred získavame váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR), ktorý samozrejme kedykoľvek môžete odvolať v nastaveniach súkromia. Podrobné informácie nájdete v časti „Opatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies“.
  2. Prevencia podvodov a zníženie rizika nezaplatenia
   Aby sme minimalizovali riziko platobnej neschopnosti, overuje sa počas objednávacieho procesu bonita, ktoré zodpovedá za výber zobrazených možností platby. Náš pracovník následne skontroluje všetky zadané objednávky posúdené ako potenciálne podvodné a prijme zodpovedajúce opatrenia na zabránenie podvodu. – Ďalšie informácie nájdete v časti: „Platobné systémy/overenie bonity/prevencia proti podvodom“.
  3. Zabezpečenie našich systémov/zisťovanie porúch
   Z dôvodov technického zabezpečenia, najmä na účely odvrátenia pokusov o útok na náš webový server, uchovávame údaje podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR. Nedochádza však pritom k identifikácii individuálneho používateľa. Získavame najmä nasledujúce údaje: Používaný webový prehliadač a operačný systém/meno poskytovateľa internetových služieb/údaje o webovej stránke, z ktorej ste nás navštívili/údaje o webových stránkach, ktoré u nás zobrazíte/dátum a čas vašej návštevy/názov vyžiadaného súboru/či bol súbor napr. prenesený/prenesené množstvo dát/IP adresa priradená vašim poskytovateľom internetových služieb. So získanými osobnými údajmi samozrejme zaobchádzame dôverne.

Doba uchovávania údajov, resp. kritériá na stanovenie tejto doby

Spoločnosť s.Oliver Sales GmbH & Co. KG spracúva a uchováva vaše osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania alebo po dobu trvania zákonnej lehoty na uchovávanie (najmä vzhľadom na predpisy obchodného a daňového práva). Po dosiahnutí účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávania sa príslušné údaje rutinne vymažú.

Prenos údajov

V určitých prípadoch je v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nevyhnutý prenos spracúvaných osobných údajov. V súvislosti s tým existujú rôzni príjemcovia a odosielatelia.

Interné miesta

Ak je to nevyhnutné, vaše osobné údaje prenášame v rámci skupiny s.Oliver Group (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Samozrejme spĺňame s tým súvisiace právne rámcové podmienky a zabezpečujeme riadne spracúvanie vašich údajov. Prístup k vašim osobným údajom majú výlučne poverení zamestnanci, ktorí ho potrebujú na výkon svojej činnosti, napr. na splnenie vašej objednávky alebo kontaktovanie v prípade otázok.

Externé miesta

Osobné údaje sa, pri dodržaní právnych požiadaviek, prenášajú nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Poskytovatelia služieb v rámci vybavenia objednávky
 • Prepravcovia, dodávatelia, poskytovatelia platobných služieb
 • Spoločnosti, ktoré vykonávajú overenie bonity
 • Spoločnosti, ktoré poskytujú marketingové služby
 • Poskytovatelia služieb v rámci komunikačných systémov
 • Štátne úrady a inštitúcie, ak je to vyžadované, resp. nevyhnutné

Bezpečný prenos vašich údajov

Aby sme vaše osobné údaje, ktoré sú u nás uchovávané, čo najlepšie ochránili pre náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb, využívame zodpovedajúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné úrovne sa v spolupráci s bezpečnostnými odborníkmi priebežne kontrolujú a prispôsobujú novým bezpečnostným štandardom.

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás samozrejme dôležitá aj počas prenosu v rámci skupiny s.Oliver Group alebo prenosu našim partnerom/tretím stranám – preto sme zvolili primerané bezpečné postupy prenosu:

Údaje sa vždy prenášajú cez zašifrované spojenia. Tu používame protokoly zodpovedajúce aktuálnemu stavu techniky, ako napr. TLS 1.2 s PFS.

Údaje medzi našou a vašou webovou stránkou sa preto vymieňajú výlučne zašifrovane. Ako prenosový protokol poskytujeme pre našu webovú stránku HTTPS, vždy s použitím aktuálnych šifrovacích protokolov.

Odkazy na stránky ďalších poskytovateľov

Naša webová stránka obsahuje aj jasne identifikovateľné odkazy na internetové stránky ďalších spoločností. Ak sú na našich webových stránkach odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme žiadny vplyv na ich obsah. Preto nemôžeme za tieto obsahy prevziať zodpovednosť a záruku. Za obsahy týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Stránky, na ktoré sa odkazuje, sa v čase prepájania kontrolovali na možné a identifikovateľné porušenia právnych predpisov. V čase vytvárania odkazov na iné stránky sa nerozpoznali žiadne protiprávne obsahy. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona prijateľná. V prípade zistenia porušení zákona takéto odkazy okamžite odstránime.

Práva dotknutých osôb

Ďalej vás informujeme o tom, aké práva vám ako dotknutej osobe môžu bezplatne prináležať.

 • Informácie: Radi vám poskytneme informácie o tom, či uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje a ak áno, ktoré.
 • Oprava: Ak sú u nás vaše osobné údaje uložené nesprávnym spôsobom, samozrejme ich radi opravíme.
 • Obmedzenie: Spracúvanie osobných údajov môžete za určitých zákonných podmienok nechať obmedziť. Napríklad vtedy, ak popierate správnosť údajov, ktoré uchovávame.
 • Vymazanie: vaše osobné údaje na vaše želanie ochotne vymažeme nezávisle od našej správy pre vymazávanie údajov, pokiaľ to bude z právnych dôvodov možné.
 • Námietka: Pri uvedení osobitých dôvodov môžete namietať proti nami realizovaným postupom spracúvania vašich osobných údajov, ktoré sú založené na zvážení záujmu.
 • Odvolanie: Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete ho samozrejme bez uvedenia dôvodov odvolať s účinkom do budúcnosti.
 • Prenosnosť údajov: Vám alebo vami uvedenej tretej strane poskytneme osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sme získali v súvislosti s uzavretím zmluvy alebo udelením súhlasu a ktoré spočívajú na automatizovanom postupe spracúvania údajov v bežne používanom a všeobecne strojovo čitateľnom formáte.

Svoje práva dotknutej osoby môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom uvedených možností kontaktu alebo nás kontaktovať v súvislosti s ochranou údajov. Naša organizácia v oblasti ochrany údajov je vám ochotne k dispozícii na adrese privacypolicy@soliver.com

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Samozrejme máte kedykoľvek právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán. Alternatívne je vám tiež k dispozícii náš dozorný orgán (Bavorský úrad na ochranu osobných údajov):

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Nemecko

Ďalšie otázky

Kedykoľvek sa môžete s dôverou obrátiť na našu organizáciu v oblasti ochrany údajov na adrese privacypolicy@soliver.com

Opatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies

Ako už bolo spomenuté, chceli by sme vám umožniť optimálny užívateľský zážitok pri používaní nášho e-shopu a z našich reklám prispôsobených vašim individuálnym potrebám. Spolupracujeme preto s rôznymi poskytovateľmi služieb a technológií a používame pritom súbory cookies a metódy sledovania. Podrobné informácie nájdete ďalej:

Potrebné technológie

Tieto technológie sú nevyhnutné na zabezpečenie základných funkcií webovej stránky.

Google Tag Manager

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Tag Manager spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Tento nástroj umožňuje správu meracích kódov v jednom rozhraní. Samotný nástroj Tool Tag Manager (ktorý nasadzuje meracie kódy) je doménou bez súborov cookie. To znamená, že: Spravidla nepoužíva žiadne súbory cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa ďalšie meracie kódy, ktoré naopak môžu zhromažďovať osobné údaje. Google Tag Manager však k týmto údajom nepristupuje. Ak bola na úrovni domény alebo súboru cookie vykonaná deaktivácia, platí táto pre všetky sledovacie kódy implementované s nástrojom Google Tag Manager.

Ďalšie informácie nájdete na: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Sentry

Sentry je nástroj od spoločnosti Functional Software Inc. (Sentry), 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké („Sentry“) na monitorovanie stability systému a na zisťovanie a odstraňovanie chýb v kóde stránok. Sentry zaznamenáva IP adresu, informácie o zariadení, údaje o používaní a údaje o chybách, aby sa zabezpečila stabilita systému a aby bolo možné čo najskôr zistiť a odstrániť chyby. Nástroj používame na základe nášho oprávneného záujmu o zlepšovanie webovej stránky a odstraňovanie chýb (čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 25 ods. 2 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných a digitálne služby údajov – TDDDG). Zhromaždené údaje sa použijú na žiadne iné účely.

Upozorňujeme, že Sentry ako poskytovateľ z USA sídli v krajine, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany osobných údajov ako EÚ. Európska úroveň ochrany údajov sa zabezpečuje uzavretím príslušných zmluvných ustanovení a vhodných záruk.

Zhromaždené údaje sa štandardne vymažú po 90 dňoch.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov nástrojom Sentry nájdete aj tu: https://sentry.io/privacy/

Nastavenia súkromia

V nastaveniach súkromia si môžete prezrieť, aké služby používame a kedykoľvek, aj neskoršou zmenou nastavení, sa sami môžete rozhodnúť, či a v akom rozsahu s nimi súhlasíte. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR.

Usercentrics

Na získavanie a správu vášho súhlasu používame platformu Usercentrics Consent Management. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko. Platforma Usercentrics Consent Management zhromažďuje prostredníctvom JavaScript údaje o zariadeniach, prehliadačoch, prihlásení a odhlásení, dátumoch a časoch návštev, požiadavkách URL adries a cestách k webovým stránkam. JavaScript umožňuje spoločnosti Usercentrics GmbH informovať používateľa o určitých kódoch a webových technológiách na našich webových stránkach a získavať, spravovať a dokumentovať jeho súhlas s ich použitím. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. c a f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ, pretože zo zákona máme povinnosť preukázať súhlas so spracovaním údajov (podľa čl. 7 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ). Cieľom je poznať preferencie používateľov a tieto realizovať a dokumentovať legálnym spôsobom. Údaje sú vymazané okamžite potom, čo už nie sú potrebné na protokolovanie a keď to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami na ich uschovávanie. Údaje o súhlase (súhlas a odvolanie súhlasu) sa uschovávajú tri roky. Po uplynutí tejto lehoty sú údaje okamžite vymazané, alebo na vyžiadanie zodpovedného orgánu odovzdané tomuto orgánu vo forme exportu dát. Spustenie JavaScript môže používateľ kedykoľvek trvalo zakázať vykonaním príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Týmto sa spustenie JavaScript zakáže i spoločnosti Usercentrics. Ďalšie informácie o téme ochrany údajov spoločnosťou Usercentrics nájdete na adrese: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Funkčné

Potrebné na správne zobrazenie základného obsahu a funkcií webovej stránky, napr. funkcie chatu, vyhľadávanie partnerov, zobrazenie personalizovaného obsahu webovej stránky.

Interné presmerovania

Na základe vášho súhlasu používame na našej webovej stránke službu na personalizáciu používateľského zážitku, ktorá je výsledkom nášho vlastného vývoja. Tento nástroj zhromažďuje pomocou vyrovnávacej pamäte prehliadača informácie o naposledy navštívenej oblasti obchodu s cieľom znova vás presmerovať priamo do relevantnej oblasti pri neskoršej návšteve domovskej stránky. Zaznamenávajú sa pritom informácie o naposledy navštívenej oblasti obchodu alebo kategórii výrobkov.

Údaje vo vyrovnávacej pamäti majú životnosť jeden rok. Údaje sa neprenášajú do tretích krajín mimo EÚ/EHP.

Svoje súhlasy môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. V prípade, že sa tak rozhodnete, jednoducho si otvorte nastavenia ochrany údajov a zrušte príslušný súhlas. Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach ochrany údajov je potrebné vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany údajov

Algolia (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných údajov a údajov o digitálnych službách (TDDDG) v prípade súhlasu, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR bez súhlasu)

Na základe vášho súhlasu používame na našej webovej stránke marketingový a analytický nástroj Algolia od spoločnosti Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paríž, Francúzsko. Tento nástroj poskytuje analytické služby pre našu funkciu vyhľadávania na webovej stránke. Zaznamenávajú sa pri tom informácie o tom, ako používate našu webovú stránku a funkciu vyhľadávania, aby sme vám mohli poskytnúť personalizované výsledky vyhľadávania na základe vašich záujmov. Modifikovaný identifikátor Usercentrics Controller ID umožňuje ako UserToken rozpoznávanie počas viacerých relácií, aby sme vám s podporou AI mohli poskytnúť prispôsobené výsledky vyhľadávania, a aby sa v tomto procese umožnilo sledovanie a analyzovanie v dlhšom časovom období.

Nástroj zaznamenáva informácie o prehliadači, IP adresu, ktorá sa následne v spoločnosti Algolia skráti o štyri miesta, vyhľadávacie požiadavky a filtre, kliknutia na výsledky vyhľadávania, produkty alebo iné tlačidlá, individuálne ID používateľa, časovú pečiatku, informácie o zariadení a údaje o používaní ako sú navštívené stránky, zobrazené stránky alebo produkty vložené do nákupného košíka a tiež uskutočnené nákupy. Navyše sa na základe vašej IP adresy vykonáva geolokácia.

Zaznamenané údaje uchovávame po dobu 365 dní.

Údaje sa neprenášajú do tretích krajín mimo EÚ/EHP. Podrobnejšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Algolia nájdete na adrese https://www.algolia.com/policies/privacy/

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. V prípade, že sa tak rozhodnete, jednoducho si otvorte nastavenia ochrany údajov a zrušte príslušný súhlas. Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach ochrany údajov je potrebné vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany údajov

Ak si neželáte udeliť svoj súhlas, nebudeme, samozrejme, zaznamenávať osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na poskytovanie funkcie vyhľadávania. Vaša IP adresa sa potom použije len na zobrazenie (nepersonalizovaných) výsledkov vyhľadávania a následne sa skráti. Inak sa budú zaznamenávať iba vyhľadávacie požiadavky a filtre, informácie o prehliadači a zariadení, časová pečiatka a približná geolokácia na základe vašej IP adresy.

Dynamic Yield

Na našej webovej stránke a tiež v rámci personalizovaných e-mailových kampaní používame službu Dynamic Yield od poskytovateľa

Dynamic Yield, Inc./Mastercard Europe SA, 198A Chaussée de Tervuren, Waterloo, Belgicko, B-1410

Dynamic Yield pritom získava a spracúva nasledujúce údaje:

 • IP adresu
 • geografickú polohu
 • informácie o zariadení
 • informácie o prehliadači
 • používateľské údaje
 • referrer URL (predchádzajúca prezeraná stránka)
 • jedinečný identifikátor mobilného zariadenia
 • user agent (používateľský agent) prehliadača
 • e-mailovú adresu

Služba Dynamic Yield nám umožňuje optimalizovať pre vás obsah tejto webovej stránky. Ide pritom o prispôsobené odporúčania, podobné produkty či iný, pre vás relevantný personalizovaný obsah, ktorý z návštevy webovej stránky spraví osobný zážitok. Na tieto účely využíva služba Dynamic Yield tzv. súbory cookie a zaznamenáva informácie o vašich používateľských aktivitách na našej stránke.

Ak ste na našej webovej stránke udelili súhlas, údaje o činnostiach získané prostredníctvom služby Dynamic Yield sa priradia zodpovedajúcemu používateľskému profilu.

Službu Dynamic Yield používame na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR, ktorý môžete kedykoľvek odvolať tu.

Ak súhlas neudelíte, spoločnosť Dynamic Yield z vašej IP adresy a údajov o používateľskom agentovi vyčíta iba vašu geografickú polohu, ale žiadne z týchto údajov neukladá ani ďalej nespracúva. Robí sa to na účely zobrazovania odporúčaní produktov (podobných produktov alebo najpredávanejších produktov) na webovej lokalite. Súbory cookie sa na tento účel nenastavujú. Tieto údaje nepriraďujeme k vám ako k osobe ani ich nekombinujeme s inými osobnými údajmi, ktoré môžu byť k dispozícii; tieto údaje, najmä údaje o polohe, nepoužívame ani nevyhodnocujeme. Údaje sa zhromažďujú na základe nášho oprávneného záujmu na zobrazovaní odporúčaní produktov (čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR), keďže zhromaždené údaje majú len nevyhnutný minimálny osobný odkaz.

Údaje získané prostredníctvom služby Dynamic Yield sa uchovávajú, kým neodvoláte svoj súhlas. Okrej toho sa údaje vymažú aj v prípade, že zanikne účel ich získavania. To sa stane najneskôr 90 dní po odoslaní vašej požiadavky o vymazanie.

Táto služba môže zaznamenané údaje preniesť do inej krajiny. Vezmite na vedomie, že táto služba môže prenášať údaje mimo Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pri prenose údajov do USA hrozí riziko, že vaše údaje môžu na účely kontroly a monitorovania spracúvať americké orgány bez toho, aby vám boli poskytnuté možnosti prípadnej právnej ochrany. Prijímame však prípadné a na ochranu údajov potrebné opatrenia podľa čl. 44 a nasl. GDPR s cieľom dosiahnuť úroveň ochrany údajov v tretích krajinách.

Google Maps

Na našej webovej stránke používame službu Google Maps (API) spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Maps je webová služba na vizuálne zobrazovanie interaktívnych máp a geografických informácií. Využívaním tejto služby sa vám zobrazí naša poloha a uľahčí vám prípadný príchod.

Už pri zobrazení tých podstránok, v ktorých je integrovaná mapa od Google Maps, sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (ako napr. vaša IP adresa) prenášajú na server Google v USA a tam sa uchovávajú. Dochádza k tomu nezávisle od toho, či využívate užívateľský účet od spoločnosti Google, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo nie. Ak ste prihlásený vo svojom účte Google, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie svojho profilu spoločnosťou Google, musíte sa pred stlačením tohto tlačidla odhlásiť. Google uchováva vaše údaje (dokonca aj v prípade neprihlásených používateľov) ako užívateľské profily a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google na zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskume trhu a/alebo stvárnení webovej stránky podľa potreby. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať prípadne do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR). Máte právo namietať proti vytváraniu týchto užívateľských profilov. Pre uplatnenie tohto práva sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.

Ak nesúhlasíte s ďalším prenosov svojich údajov do spoločnosti Google v rámci používania služby Google Maps, existuje tiež možnosť úplnej deaktivácie webovej služby Google Maps tak, že vypnete používanie jazyka JavaScript vo svojom prehliadači. Službu Google Maps a teda ani zobrazovanie máp na tejto internetovej stránke potom nebudete môcť využívať. Užívateľské podmienky spoločnosti Google nájdete na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html doplňujúce podmienky pre používanie služby Google Maps nájdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Google Maps nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google („Google Privacy Policy“): https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

YouTube

A YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (a továbbiakban "YouTube") videóportálja. Online szolgáltatásainkba legalább egy YouTube bővítményt integráltunk. Amikor Ön olyan online szolgáltatást hív meg, amely YouTube bővítményt tartalmaz, a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a YouTube szervereivel. Ez továbbítja a YouTube-nak azt az információt, hogy az Ön böngészője meglátogatta online szolgáltatásaink megfelelő oldalát, még akkor is, ha Ön nem rendelkezik YouTube-fiókkal, vagy nincs bejelentkezve a fiókjába. Ezt az információt az Ön böngészője közvetlenül a YouTube egyik USA-ban található szerverére továbbítja, és ott tárolja.

Ha Ön ugyanakkor be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, akkor lehetőség van arra is, hogy az oldal megtekintését a YouTube-fiókjához rendelje, és lehetővé teszi a YouTube számára, hogy az Ön böngészési viselkedését közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje.

Ha meg kívánja akadályozni, hogy a YouTube továbbítsa és tárolja az Ön adatait és az online szolgáltatásainkban tanúsított viselkedését, akkor az oldalunk meglátogatása előtt ki kell jelentkeznie a YouTube-ról, és törölnie kell a YouTube által elhelyezett cookie-kat.

Az Ön adatainak a YouTube által történő gyűjtéséről és felhasználásáról további információkat az adatvédelmi szabályzatukban talál a https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines címen, valamint a Google adatvédelmi szabályzatában a https://www.google.com/policies/privacy/ címen.

Az adatgyűjtés során az EU-DS-GVO 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti megfelelő adatfeldolgozáshoz való hozzájárulására támaszkodunk, amelyet természetesen bármikor visszavonhat az adatvédelmi beállítások módosításával.

Nastavenia ochrany údajov

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulásával az adatok az EU-n / EGT-n kívüli harmadik országba is továbbításra kerülhetnek, ahol az adatvédelem alacsonyabb szintű lehet, mint az EU-ban (EU-DS-GVO 49. Cikk (1) bekezdés 1. mondat 1. a) pont).

Sprievodca pri výbere veľkostí (čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných údajov a údajov o digitálnych službách (TDDDG))

Na svojej webovej stránke využívame služby SAIZ (SAIZ GmbH, Nostiltzstr. 23, 10961 Berlín, Nemecko, ďalej len „SAIZ“). SAIZ získava, spracováva a ukladá osobné údaje návštevníkov webových stránok, aby poskytoval personalizované odporúčania týkajúce sa veľkosti a strihu, štatistické analýzy a optimalizáciu obchodných nákladov. SAIZ spracováva predovšetkým tieto osobné údaje: Údaje, ktoré poskytnete, aby ste získali personalizované odporúčanie veľkosti, ako sú

vek, pohlavie, výška v cm, prípadne obvod hrudníka, prípadne obvod bokov, prípadne obvod pása, hmotnosť, informácie o postave a tvare tela, informácie o hodinách pohybu za týždeň a e-mailová adresa (voliteľne) návštevníkov stránky webovej stránky.

Okrem toho sa ukladá IP adresa, poskytovateľ internetu používateľa, dátum a čas načítania, typ prehliadača, jazyk, verzia prehliadača a operačný systém, obsah načítania, časové pásmo a referrer návštevníka webovej stránky. SAIZ tieto údaje zhromažďuje prostredníctvom perzistentných (dlhodobých) cookies, ktoré sa uložia v lokálnom prehliadači návštevníka webovej stránky. SAIZ ukladá profily daného návštevníka v lokálnom prehliadači návštevníka webovej stránky. Zozbierané údaje spracováva SAIZ v Európskej únii. Poskytnutie údajov nie je zákonom ani zmluvne predpísané alebo nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neexistuje povinnosť poskytnúť tieto údaje. V prípade neposkytnutia údajov nemôžeme sprístupniť hľadané obsahy a odporúčanie veľkosti.

Cieľom získavania a spracovania údajov zo strany SAIZ je výpočet veľkosti, podpora predaja, príp. zvýšenie obratu prostredníctvom optimalizácie nákladov pre našu spoločnosť (odporúčanie veľkosti, testovanie vhodnosti produktov), marketingové účely (personalizácia a testovanie vhodnosti) a účely analýzy (sledovanie konverzií).

Príjemca získaných údajov je spoločnosť SAIZ GmbH a jej externí poskytovatelia služieb, ako napríklad DataDog a Microsoft, pričom DataDog a Microsoft v súvislosti s používaním zabezpečili prostredníctvom príslušných dohôd, že sa osobné údaje ukladajú len na serveroch spoločnosti Microsoft a DataDog v EÚ . Nie je však možné so 100-percentnou istotou zaručiť, že nedôjde k odovzdávaniu údajov do tretej krajiny počas toho, ako bude SAIZ využívať služby Microsoftu a DataDog ako svojich subdodávateľov. Keď sa osobné údaje majú spracovávať v tretej krajine, môže sa tak stať len vtedy, keď sú splnené osobitné požiadavky čl. 44 a nasl. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. To zahŕňa najmä uzavretie štandardných doložiek o ochrane údajov („EU-SCC“) a tzv. „Transfer Impact Assessment“ („TIA“), ktoré vykonal SAIZ.

Nevyhnutný právny základ pre spracovávanie osobných údajov zo strany SAIZ je článok 6 ods. 1 veta 1 písmeno a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných údajov a údajov o digitálnych službách (súhlas). Inými slovami, osobné údaje príslušného návštevníka webovej stránky budú spracované len s predchádzajúcim súhlasom návštevníka webovej stránky. Tento súhlas sa získava prostredníctvom bannera o používaní súborov cookie. Svoje súhlasy môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. V prípade, že sa tak rozhodnete, jednoducho si otvorte nastavenia ochrany údajov a zrušte príslušný súhlas. Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach ochrany údajov je potrebné vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany údajov

Osobné údaje návštevníka budú vymazané, len čo budú dosiahnuté účely spracovania, na ktoré boli získané, alebo keď odvoláte svoj súhlas so získavaním údajov.

Ďalšie informácie o spracovávaní údajov nástrojom Saiz nájdete na: https://www.saiz.io/datenschutz

Riadenie vrátenia tovaru

V rámci riadenia vrátenia tovaru využívame službu Retain od parcelLab GmbH (Kapellenweg 6, 81371 Mníchov). Na realizáciu vrátenia tovaru a reklamácií sa načíta portál Retain poskytovateľa služieb parcelLab a poskytovateľovi služieb sa odovzdajú prevádzkové údaje a údaje o pripojení (napríklad IP adresa).

Okrem toho sa parcelLab odošlú príslušné údaje na spracovanie vrátenia. Patrí sem:

 • objednávacie číslo
 • e-mailová adresa
 • meno
 • adresa
 • zvolený spôsob platby
 • číslo faktúry
 • zvolená prepravná spoločnosť
 • čas objednávky a oznámenia vrátenia tovaru
 • objednaný a vrátený tovar
 • dôvod vrátenia

Prevádzkové údaje a údaje o pripojení sa uchovávajú 7 dní.
Údaje dôležité pre spracovanie vrátenia sa uchovávajú 90 dní.

Právny základ načítania portálu je váš výslovný súhlas, čl. 6 ods. 1. veta 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ten môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to v nastaveniach ochrany údajov. Upozorňujeme, že odvolanie súhlasu musí byť vykonané pre každé koncové zariadenie osobitne.

Nastavenia ochrany údajov

Údaje dôležité pre spracovanie vrátenia sa spracovávajú na základe zmluvy, čl. 6 ods. 1. veta 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Informácie o ochrane údajov u poskytovateľa nájdete na https://parcellab.com/privacy-policy/.

Retraced

Na našej webovej stránke využívame služby spoločnosti Retraced GmbH, Kölner Straße 336a, 40227 Düsseldorf, Nemecko, ak ste nám na to udelili súhlas.

Pomocou tohto nástroja vám poskytujeme komplexné informácie o udržateľnosti našich výrobkov a ich dodávateľských reťazcoch.

Pomocou tohto nástroja sa zaznamenávajú informácie o vašom prehliadači, vaša IP adresa, dátum a čas vašej návštevy na našej webovej stránke, informácie o zariadení, ktoré používate, a (na základe IP adresy) krajina, z ktorej pristupujete na našu webovú stránku. K ďalšiemu sledovaniu vašich údajov prostredníctvom iných webových stránok pritom nedochádza.

Zaznamenané údaje sa zvyčajne automaticky vymažú po uplynutí 30 dní.

Vaše údaje sa môžu prenášať aj do USA a iných tretích krajín mimo EÚ/EHP. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov nástrojom Retraced nájdete na https://25456340.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25456340/Privacy%20policy%20retraced.pdf

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. V prípade, že sa tak rozhodnete, jednoducho si otvorte nastavenia ochrany údajov a zrušte príslušný súhlas. Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach ochrany údajov je potrebné vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany údajov

Analytika

Tieto technológie nám umožňujú analyzovať webové stránky s cieľom merať a zlepšovať ich výkon.

Google Analytics 4

Na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) používame Google Analytics 4, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Používame službu servera Google Analytics 4 a údaje najprv zhromažďujeme sami. V ďalšom kroku odošleme informácie spoločnosti Google na vyhodnotenie. Priame dátové spojenie medzi vami a spoločnosťou Google sa nevytvorí. Používajú sa aj súbory cookie a ďalšie technológie, ktoré pristupujú k informáciám na vašom koncovom zariadení.

Pritom zhromažďujeme a spracovávame tieto typy údajov:

 • ID košíka
 • ID objednávky
 • údaje o účtoch
 • miery odchodov
 • informácie o prehliadačoch
 • postupnosť odkazov
 • informácie o zariadeniach
 • dátum, čas a trvanie návštevy
 • IP adresu
 • sťahovania
 • polohu
 • poskytovateľa internetových služieb
 • pohyby myšou
 • rozlíšenie obrazovky
 • údaje o správaní
 • HTTP referer
 • aktualizácie aplikácií.

Keď nám dáte súhlas (čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov) na spracovanie údajov službou Google Analytics 4, vaše údaje použijeme na analýzu používania. V tomto prípade odovzdáme údaje spoločnosti Google na vyhodnotenie bez anonymizácie alebo pseudonymizácie. Tieto informácie sa, ako bolo uvedené, prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uložia.Anonymizácia IP adresy spoločnosťou Google je však aktívna, takže vaša IP adresa sa skráti pred prenosom údajov a v rámci Európskej únie alebo zmluvných štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Google neuloží celú IP adresu. Neskrátený prenos úplnej IP adresy na server spoločnosti Google sa uskutočňuje len vo výnimočných prípadoch.

Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok spoločnosť Google použije tieto údaje na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi týchto webových stránok v súvislosti s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics 4 nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Relácie a kampane sa ukončia vždy po uplynutí určitého času. Štandardne sa relácie ukončia po 30 minútach nečinnosti a kampane po 30 dňoch. Osobné údaje používateľov sa po 14 mesiacoch vymažú alebo anonymizujú, súbory cookie zostanú uložené 24 mesiacov.

V prípade spracovávania na základe vášho súhlasu bude spoločnosť Google spracovávať a uchovávať vaše osobné údaje v USA. Príslušnými zmluvnými predpismi a zárukami sa zabezpečí súlad s európskou úrovňou ochrany osobných údajov pri prenose a spracovávaní údajov v tretích krajinách. Na základe vášho súhlasu sa môže uskutočňovať aj spracovávanie alebo ukladanie údajov v tretích krajinách (čl. 49 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov); v takom prípade o tom budete v rámci získania vášho súhlasu osobitne informovaní, ako aj o možnosti zrušenia súhlasu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Keď to budete chcieť urobiť, jednoducho vyvolajte náš banner žiadajúci o súhlas a zrušte príslušný súhlas. Upozorňujeme, že zmena v nastaveniach bannera žiadajúceho o súhlas sa musí vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Táto webová stránka používa funkciu služby Google Analytics 4 na anonymizáciu IP adresy. Ďalej bola so spoločnosťou Google uzavretá sprostredkovateľská zmluva. Okrem toho máte možnosť deaktivovať službu Google Analytics 4 pomocou doplnku prehliadača.

Bližšie informácií o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete po otvorení odkazov https://www.google.com/analytics/terms/sk a https://policies.google.com/?hl=sk

Viac informácií nájdete po otvorení odkazu https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (všeobecné informácie o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov).

Google Signals

V súvislosti so službou Google Analytics je zaznamenávanie údajov Google Signals aktívne na úrovni krajiny. Podrobné údaje o polohe a zariadení sa zaznamenávajú na úrovni krajiny. V rámci Google Signals sa sledovanie naprieč zariadeniami uskutočňuje aj na rôznych webových stránkach a v aplikáciách, a to za predpokladu, že ste prihlásení do svojho účtu Google a že ste si aktivovali personalizovanú reklamu. Môžeme pri tom získavať aj údaje o vašich záujmoch a demografických prvkoch ako je váš vek, jazyk, miesto bydliska alebo pohlavie. To navyše umožňuje službe Google Analytics lepšie definovať konkrétne skupiny ľudí alebo cieľové skupiny a tiež prijímať prehľady naprieč zariadeniami a používať ich na účely remarketingu. Okrem toho sa zaznamenané údaje používajú na účely anonymného štatistického vyhodnocovania.

Spracúvaniu údajov prostredníctvom Google Signals môžete zabrániť odhlásením zo svojho účtu Google a/alebo deaktiváciou personalizovanej reklamy vo svojom účte Google. Pomoc nájdete na nasledujúcom odkaze:

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764

Za spracúvanie údajov v súvislosti s Google Signals sme okrem spoločnosti Google zodpovední aj my. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa používania údajov spoločnosťou Google, obráťte sa priamo na spoločnosť Google. Ak ste udelili súhlas so službou Google Analytics v našom baneri s informáciou o poskytnutí súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných a digitálne služby údajov (TDDDG)), existujúce funkcie služby Google Analytics budú doplňované ďalšími údajmi, ktoré spoločnosť Google získava.

Google Analytics Universal Analytics

Táto webová stránka na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ) používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. "cookies" a ďalšie technológie, ktoré majú prístup k informáciám na vašom koncovom zariadení a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Používame službu servera Google Analytics Universal Analytics a údaje najprv zhromažďujeme sami. V ďalšom kroku odošleme informácie spoločnosti Google na vyhodnotenie.

Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok spoločnosť Google použije tieto údaje na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi týchto webových stránok v súvislosti s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google.

Osobné údaje používateľov sa po 14 mesiacoch vymažú alebo anonymizujú. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na odvolanie svojho súhlasu deaktivujte túto službu v nástroji Súhlas so súbormi cookie/Cookie Consent Tool, ktorý nájdete na webovej stránke.

Nastavenia ochrany osobných údajov

So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov na účely služby Google Analytics, ktorou sa Google zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našich stránok a neposkytovať ich tretím stranám.

Táto služba môže zhromaždené údaje odovzdať do inej krajiny. Vezmite, prosím, na vedomie, že táto služba môže odovzdávať údaje mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pri prenose údajov do USA existuje riziko, že vaše údaje môžu na účely kontroly a monitorovania spracovávať americké štátne orgány bez toho, aby vám boli poskytnuté možnosti prípadnej právnej ochrany. Prijali sme však možné opatrenia požadované na základe čl. 44 a nasl. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ, aby sme v tretích krajinách dosiahli primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Marketing

Tieto technológie používajú inzerenti na zobrazovanie reklám, ktoré zodpovedajú vašim záujmom.

Emarsys

Využívame služby spoločnosti Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlín; www.emarsys.com/de). Emarsys je marketingová služba. Využívaním tejto služby možno zvýšiť lojalitu zákazníkov. Účelom tohto spracúvania údajov je starostlivosť o vzťahy so zákazníkmi, priamy marketing a analýza a optimalizácia našej reklamy inzerovanej prostredníctvom letákov.

Emarsys funguje na princípe používania príslušných cookies a sledovacích pixelov. Pri návšteve našej webovej stránky/kliknutí na náš leták, za predpokladu vášho súhlasu (právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia GDPR, § 25 ods. 1 zákona TDDDG), sa takýto súbor cookie aktivuje a naša spoločnosť o vás získa nasledujúce údaje:

 • dátum a čas návštevy
 • používateľské údaje
 • otváranie e-mailov
 • potvrdenie o prijatí a potvrdenie o prečítaní e-mailu
 • prezerané produkty
 • priebeh prezerania obsahu webu
 • ID pseudonymizovaného cookie
 • linky, na ktoré ste klikli
 • používateľské správanie
 • IP adresa

Údaje zhromaždené spoločnosťou Emarsys prostredníctvom cookies sa zlúčia do používateľského profilu, ktorý vám priradíme na základe vašej e-mailovej adresy uvedenej pri prihlásení. Takto zhromaždené údaje slúžia na personalizáciu vášho letáka. Ak už nechcete dostávať náš leták, môžete kedykoľvek zrušiť jeho odber kliknutím na link na odhlásenie, ktorý je súčasťou každého e-mailu, alebo zaslaním e-mailu s vaším želaním zrušiť odber. Informácie sa používajú aj na zobrazovanie odporúčaných produktov v našich webových aplikáciách alebo prostredníctvom SMS správ, WhatsApp a Push & Print.

Údaje získané pomocou služby Emarsys uchovávame dovtedy, pokiaľ sú potrebné pre účel, na ktorý boli získané, alebo nanajvýš dovtedy, kým používateľ neodvolá svoj súhlas so spracúvaním údajov alebo kým sa vyžadujú na účely spracúvania.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať TU.

Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Emarsys nájdete tu: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

Google Enhanced Conversions

V súvislosti so službou Google Ads používame rozšírenie „Enhanced Conversions“ od spoločnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Írsko (ďalej len „Google“). Zadávané údaje sa zaznamenávajú do polí formulárov na našej webovej stránke alebo digitálnych ponúk prostredníctvom značiek a v šifrovanej podobe sa cez rozhranie prenášajú do služby Google Ads. Google spája týmto spôsobom získané údaje s existujúcimi už zhromaždenými údajmi používateľov o ich používaní do profilov a sprístupní ich zodpovednej osobe. Keď navštívite iné webové stránky, ktoré tiež používajú funkciu rozšírených konverzií od Google alebo iné služby Google, aj tieto informácie budú priradené k vášmu unikátnemu ID. Nebude nám však zrejmé, ktoré ďalšie stránky navštevujete.

Keď ste súčasne prihlásení do svojho účtu Google, priradia sa k nemu tiež informácie o stránkach, ktoré navštívite, a o zadávaných údajoch. Vaše správanie pri používaní sa potom priradí priamo k vášmu osobnému profilu. Aby ste tomu zabránili, môžete sa pred vstupom na stránku buď odhlásiť zo svojho účtu Google, alebo neudeliť súhlas s používaním služby.

Účelom spracovania je získať lepší prehľad o správaní našich používateľov, aby sme presnejšie a primeranejšie zamerali a optimalizovali naše ponuky a reklamné opatrenia. Používaním funkcie rozšírených konverzií od Google získavame komplexnejší obraz o používaní a lepšiu viditeľnosť pre našu analýzu Google Ads.

Nie sme si vedomí akéhokoľvek používania údajov spoločnosťou Google na jej vlastné účely. Vstupné údaje sa zhromažďujú na základe vášho výslovného súhlasu a až po dokončení a odoslaní zadávaných údajov k nám.

Takto spracované údaje budú vymazané po dosiahnutí účelu, najneskôr však po 60 dňoch v prípade nepriradených údajov a po 140 dňoch, ak ide o priradené údaje.

Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov; pokiaľ sa údaje uložené na koncovom zariadení zaznamenávajú a ukladajú prostredníctvom značiek, potom je to § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných a digitálne služby údajov (TDDDG).

Spracovávanie sa uskutočňuje na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Ten môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Keď to budete chcieť urobiť, jednoducho vyvolajte náš banner žiadajúci o súhlas a zrušte príslušný súhlas. Upozorňujeme, že zmena v nastaveniach bannera žiadajúceho o súhlas sa musí vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Informácie o používateľoch zhromaždené spoločnosťou Google sa prenášajú do spoločnosti Google a o. i. sa ukladajú na serveroch Google v USA. Poskytovateľ služby je podľa príslušných zmluvných predpisov povinný dodržiavať štandardy EÚ v oblasti ochrany údajov a garantovať európsku úroveň ochrany osobných údajov. Spracovávanie alebo ukladanie údajov v tretích krajinách môže prebiehať aj na základe vášho súhlasu (čl. 49 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov); v takom prípade budete o tom a o rizikách, ktoré s tým súvisia, osobitne informovaní.

Viac informácií o funkcii rozšírených konverzií od spoločnosti Google nájdete po otvorení odkazu: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=de

Crealytics

Táto webstránka na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 v. 1 pís. a nariadenia GDPR používa Crealytics CLV Real Time Tag od spoločnosti Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlin na optimalizáciu kanálu plateného vyhľadávania, najmä na zlepšenie zobrazovania reklám cez Google. Prebieha tu sledovanie objednávky cez JavaScript. Spoločnosti Crealytics budú na účely výpočtov hodnoty transakcie postúpené detaily o transakciách, ktoré prebehli na webovej stránke. Ide o nasledujúce údaje: názov predajcu, odbytisko, ID transakcie, hodnota transakcie, mena transakcie, detaily transakcie (číslo objednávky, čas, trh, nový zákazník, detaily o kúpených produktoch: ID produktu, obrat, počet, výrobné náklady, hodnota zľavy, cena poštovného, daň z obratu, sadzba dane z obratu, miera návratnosti), conversion ID, conversion label.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti prostredníctvom v nastaveniach súkromia v klastri vyhľadávačov.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach súkromia je potrebné vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Sledovanie konverzií v Google Ads

Používame funkciu sledovania konverzií Google Ads a remarketing spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Služba Google Ads používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a vytvárajú štatistiky konverzií pre reklamný program v Google Ads. Remarketingová služba od Google nám umožňuje cielenejším spôsobom zobrazovať reklamy zamerané na našu webovú stránku, ktoré sú osobne pre používateľa potenciálne relevantnejšie. Keď sa napríklad používateľovi zobrazujú na iných webových stránkach reklamy na výrobky, o ktoré mal záujem, hovorí sa o „remarketingu“. S týmto cieľom, keď navštívite naše webové stránky, na ktorých je aktívne sledovanie konverzií služby Google Ads, sú do webovej stránky integrované takzvané remarketingové značky (neviditeľná grafika alebo kód, tiež označované ako „web beacons“). Tento súbor zaznamenáva, ktoré webové stránky používateľ navštevuje, o aký obsah sa zaujíma a na ktoré ponuky klikol, ako aj technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, časy návštev a ďalšie informácie o používaní online ponuky. Zaznamenáva sa tiež IP adresa používateľa, pričom úplná IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA iba vo výnimočných prípadoch a tam sa skráti.

Keď potom používateľ navštívi iné webové stránky, môžu sa mu zobrazovať reklamy prispôsobené jeho záujmom. Údaje o používateľoch sa spracovávajú pseudonymne v rámci marketingových služieb spoločnosti Google. To znamená, že Google neukladá a nespracováva napríklad meno alebo e-mailovú adresu používateľa, ale spracováva relevantné údaje v súvislosti so súbormi cookie v rámci pseudonymných používateľských profilov. To znamená, že z pohľadu Google sa reklamy nespravujú a nezobrazujú pre konkrétne identifikovanú osobu, ale pre vlastníka súboru cookie bez ohľadu na to, kto je tento vlastník súboru cookie. Neplatí to v prípade, že používateľ výslovne povolil spoločnosti Google spracovávať údaje bez tejto pseudonymizácie. Informácie o používateľoch zhromaždené marketingovými službami Google sa odovzdávajú spoločnosti Google a ukladajú na servery spoločnosti Google v USA.

Poskytovateľ služby je podľa príslušných zmluvných predpisov povinný dodržiavať štandardy EÚ v oblasti ochrany údajov a garantovať európsku úroveň ochrany osobných údajov. Spracovávanie alebo ukladanie údajov v tretích krajinách môže prebiehať aj na základe vášho súhlasu (čl. 49 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov); v takom prípade budete o tom osobitne informovaní.

Použité súbory cookie strácajú platnosť po 30 dňoch a neslúžia na vašu osobnú identifikáciu. Keď navštívite určité stránky našej webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my môžeme rozpoznať, že ste klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku.

Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov je váš súhlas, čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 25 ods. 1 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných a digitálne služby údajov (TDDDG).

Spracovávanie sa uskutočňuje na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Ten môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Keď to budete chcieť urobiť, jednoducho vyvolajte náš banner žiadajúci o súhlas a zrušte príslušný súhlas. Upozorňujeme, že zmena v nastaveniach bannera žiadajúceho o súhlas sa musí vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Prípadne môžete cez nastavenia vášho prehliadača vo všeobecnosti deaktivovať automatické ukladanie súborov cookie. Súbory cookie na sledovanie konverzií môžete deaktivovať aj nastavením vášho prehliadača tak, aby boli blokované súbory cookie z domény „www.googleadservices.com“.

Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Google na marketingové účely nájdete na prehľadnej stránke: https://www.google.com/policies/technologies/ads, vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy. Keď chcete vo všeobecnosti odmietnuť reklamu prostredníctvom marketingových služieb Google zameranú podľa vašich záujmov, môžete použiť možnosti nastavenia a opt-out, ktoré poskytuje spoločnosť Google: http://www.google.com/ads/preferences

Microsoft Advertising

Táto webová stránka využíva technológiu sledovania konverzií „Bing Ads“ od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Advertising uloží vo vašom počítači súbor cookie, ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Microsoft Bing. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v systéme vášho počítača. Tieto cookies strácajú svoju platnosť po 180 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej adresy a platnosť cookie ešte nevypršala, môže spoločnosť Microsoft a my rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku (stránka konverzie). K spracúvaniu údajov v tejto súvislosti dochádza iba na základe vášho predchádzajúceho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať prípadne do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).

Informácie zhromaždené pomocou konverzných cookies sa používajú na vytvorenie štatistík konverzií, to znamená, na zaznamenanie počtu používateľov, ktorí sa dostanú na stránku konverzie po kliknutí na reklamu. Zistíme tak celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu tag pre sledovanie konverzií. Nedostaneme však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľa.

Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní, môžete svoj súhlas odvolať buď prostredníctvom nastavení súkromia alebo jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Bing Ads vo svojom internetovom prehliadači v nastaveniach používateľa. Potom vás nezahrnieme do štatistík sledovania konverzií.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Alternatívne môžete použitím deaktivačnej stránky pre spotrebiteľov z EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ skontrolovať, či sú vo vašom prehliadači nastavené reklamné cookies spoločnosti Microsoft a deaktivovať ich.

Na nasledujúcej internetovej adrese získate ďalšie informácie o ustanoveniach ochrany údajov pre Microsoft Advertising: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Glami

Na sledovanie aktivity a umiestňovanie produktov používame službu od spoločnosti Glami (Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Česká republika).

Prostredníctvom sledovacích súborov cookie Glami zaznamenáva hash číslo, ktoré generuje Glami, a tiež údaje o objednávkach (čistú hodnotu objednávky, produkty, číslo objednávky, počet položiek na faktúre, menu). Ďalej zaznamenáva aktuálnu URL adresu, titulok stránky, referer, názov produktu, ID tovaru, rozpoznanie produktu, obsah stránky, celkovú hodnotu objednávky a ID objednávky.

Tieto cookies, malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia, umožňujú Glami monitorovať výkon kampane. Glami neposkytne osobné údaje tretím stranám bez výslovného súhlasu používateľa.

Spracovaniu predchádza váš výslovný súhlas, čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, § 25 ods. 1 zákona o ochrane telekomunikačných údajov a údajov o digitálnych službách TDDDG.

Údaje sa spracúvajú iba v rámci Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Súbory cookie sa ukladajú na obdobie 30 dní až 1 roka.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti prostredníctvom cookie lišty. Upozorňujeme, že zmenu v nastaveniach lišty cookie je potrebné vykonať na každom koncovom zariadení osobitne.

Nastavenia ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Glami nájdete tu: https://www.glami.sk/info/privacy/

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Na koncovom zariadení v nastaveniach prehliadača alebo v softvéri môžete súbory cookie, samozrejme, aj manuálne deaktivovať, obmedziť alebo tiež vymazať.

Vezmite na vedomie, že ak deaktivujete nastavenie súborov cookie, v určitých prípadoch nebude možné používať všetky funkcie našej internetovej stránky v plnom rozsahu.

Facebook Website Custom Audiences („pixel na sledovanie akcie návštevníkov“)

Táto webová stránka používa službu „Facebook Pixel“, ako aj ďalšie technológie sledovania spoločnosti Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“) prostredníctvom označovania na strane servera pomocou systému Google Tag Manager, rozhrania Conversion API, resp., ak ste obyvateľom EÚ, spoločnosti Meta Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 1, Írsko.

V prípade udelenia výslovného súhlasu možno pomocou neho sledovať správanie používateľov po tom, ako si prezreli alebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti reklamy spoločnosti Facebook, na štatistické účely a na prieskum trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich reklamných opatrení. Získané údaje sú pre nás pseudonymizované, v zásade teda neumožňujú žiadne odhalenie identity používateľa. Spoločnosť Google však tieto údaje uchováva a prenáša spoločnosti Facebook a tam ich spracúva, takže je možné prepojenie s aktuálnym používateľským profilom a Facebook môže tieto údaje používať na vlastné reklamné účely v súlade so smernicou spoločnosti Facebook o používaní údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete umožniť zobrazovanie reklám na sieti Facebook a mimo nej. Okrem toho sa na tieto účely môže vo vašom počítači uložiť súbor cookie.

Vlastné publikum Facebook Custom Audiences navyše získava nasledujúce údaje z používania našej internetovej stránky: e-mailovú adresu, pohlavie, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajinu, meno a priezvisko, telefónne číslo, dátum narodenia, IP adresu, ID Facebooku a ID prehliadača. Facebook tak získava možnosť priradiť vaše údaje určitému profilu na Facebooku a tam vložiť vhodné reklamné opatrenia.

Pri získavaní údajov sa opierame o váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a nariadenia GDPR, § 25 ods. 1 zákona TDDDG s príslušným spracúvaním údajov, ktorý samozrejme kedykoľvek môžete odvolať v nastaveniach súkromia. Pri odvolaní súhlasu sa viac vaše údaje nebudú používať na tento účel a vymažú sa, pokiaľ to nebude v rozpore so zákonnými lehotami na uchovávanie údajov. Ak svoj súhlas neodvoláte, údaje sa uchovávajú 2 roky. Po uplynutí tejto doby sa údaje automaticky vymažú.

Súhlas s nahradením vlastného publika Facebook Custom Audiences smú udeľovať iba používatelia starší ako 13 rokov. Ak ste mladší, požiadajte o polenie svojho zákonného zástupcu. S vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a nariadenia GDPR).

Aby ste deaktivovali používanie cookies vo svojom počítači, môžete svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa v ňom v budúcnosti neukladali už žiadne cookies, resp. aby sa už uložené cookies vymazali. Vypnutie všetkých cookies však môže viesť k tomu, že viac nebude možné využívať niektoré funkcie na našich internetových stránkach.

Používanie cookies od poskytovateľov tretích strán, ako napr. spoločnosti Facebook, môžete deaktivovať aj na nasledujúcej webovej stránke organizácie Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Špecifické informácie o službe Facebook Pixel a spôsobe fungovanie nájdete tu: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Súhlas so spracúvaním údajov môžete odvolať tu.

Všeobecné informácie o spôsobe fungovania cookies

Ďalej popisujeme spôsob fungovania optimalizácie stránok pre všetky zariadenia. Naše internetové stránky používajú na viacerých miestach takzvané cookies. Slúžia na to, aby našu ponuku spravili užívateľsky prístupnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení.

Tieto cookies nám umožňujú analyzovať, ako používatelia používajú naše webové stránky. Obsahy webových stránok tak primerane môžeme prispôsobovať potrebám návštevníkov. Navyše máme vďaka cookies možnosť merať efektivitu určitých reklám a upraviť ich umiestnenie napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľa.

Používané cookies majú individuálne užívateľské ID. Cez určitá rozhranie môžeme priradiť rôzne užívateľské ID individuálnemu zákazníkovi (napr. pri prihlásení v našom e-shope zo smartfónu a počítača) a zaistiť tak optimalizáciu našej internetovej stránky pre viac zariadení.

Použité cookies majú na základe účelu spracúvania dlhú životnosť a po 6 mesiacoch sa – pokiaľ proti nim nenamietate alebo ich nevymažete – automaticky vymažú.

Cookies vo svojom koncovom zariadení môžete samozrejme aj manuálne deaktivovať prostredníctvom nastavení svojho prehliadača alebo pomocou softvéru.

Majte na pamäti: deaktivovaním používania cookies za určitých okolností nebude možné využívať všetky funkcie našej internetovej stránky v plnom rozsahu.

Technológie na fungovanie webovej stránky a internetového obchodu (článok 6 ods. 1 písm. f EU-GDPR)

Akamai

S cieľom zrýchlenia našich webových stránok používame Content Delivery Network (CDN) od spoločnosti Akamai Technologies Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, (Akamai). CDN je služba, pomocou ktorej je možné rýchlejšie poskytnúť obsah našej online ponuky, najmä veľké mediálne súbory, ako sú obrázky alebo skripty, pomocou regionálne rozmiestnených serverov pripojených cez internet. Spracovávanie vašich údajov prebieha výlučne na predtým uvedené účely a na zachovanie bezpečnosti a funkčnosti CDN. Akamai môže pri každom spracovaní údajov prenášať osobné údaje z protokolových súborov (napr. IP adresy, údaje o polohe) do USA. Údaje o polohe sú potrebné na to, aby údaje boli používateľovi odoslané zo servera, ktorý je geograficky čo najbližšie. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov, príp. o Akamai nájdete v sekcii https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement.

Akamai uchováva údaje 24 hodín, aby pri návšteve našej webovej stránky mohol byť obsah poskytovaný rýchlejšie. Spracúvanie prebieha na základe nášho oprávneného záujmu o zrýchlenie našej webovej stránky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 25 ods. 2 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných a digitálne služby údajov (TDDDG).

Upozorňujeme, že v tejto súvislosti môžu byť osobné údaje spracúvané v tretej krajine, v USA. Príslušnými zmluvnými predpismi a zárukami sa zabezpečí súlad s európskou úrovňou ochrany osobných údajov pri prenose a spracovávaní údajov v tretích krajinách.

Spracúvanie údajov v letáku (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)

Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť k odberu nášho bezplatného letáka. Ak ste udelili svoj súhlas so zasielaním letáka s.Oliver, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie (pokiaľ možno osobných) informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z oblasti módy a trendov a na zasielanie dotazníkov o všeobecnej spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje uchovávame a spracúvame na účely zasielania letáka. Po objednaní tovaru na tejto webovej stránke vám umožníme odoslať hodnotenia produktu a nákupu u nezávislého poskytovateľa služieb v oblasti spätnej väzby eKomi, ku ktorému vás tiež vyzveme e-mailom.

Užívateľský profil vo všetkých zariadeniach pre osobnú a individuálnu komunikáciu a odporúčania produktov

Ak ste navyše udelili svoj súhlas so zasielaním letáka prispôsobeného svojim individuálnym záujmom, spracúvame na účely zasielania letáka okrem vašej e-mailovej adresy najmä vaše meno a informácie z profilu. S vaším súhlasom zaznamenávame vaše užívateľské správanie na tejto webovej stránke, v našich mobilných módnych aplikáciách a v našich letákoch.

Vyhodnocovanie užívateľského správania zahŕňa predovšetkým údaje potrebné pre realizáciu zmluvy a vytvára osobné profily, resp. využíva existujúce údaje, ktoré umožňujú vyvodiť závery o vašom záujme o produkty alebo akcie s.Oliver. Takéto údaje môžu pochádzať z kúpnych zmlúv. Akcie sú predovšetkým podujatia v našich predajniach, ale aj zľavové akcie. V prípade údajov potrebných pre realizáciu zmluvy ide o všetky druhy údajov, ktoré vznikajú v súvislosti s vaším nákupom v spoločnosti s.Oliver. K týmto údajom patrí aj informácia o tom, či ste nejaký produkt vymenili alebo zaslali späť alebo či ste prejavili záujem o produkt, ktorý nebolo možné dodať. Ďalej k nim patria kontaktné informácie, ktoré ste oznámili spoločnosti s.Oliver, ako je oslovenie, meno a priezvisko(á), e-mailová adresa a dátum vášho narodenia. Môže sa uchovávať aj vaša reakcia na reklamné opatrenia spoločnosti s.Oliver (napr. v prípade letákov, ktoré sme vám zaslali a ktoré ste otvorili) a vaše správanie pri návšteve webovej stránky alebo v aplikácii s.Oliver (napr. dátum poslednej návštevy a prezerané produkty).

Odvolanie

Údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a kedykoľvek môžete využiť svoje práva dotknutej osoby. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese privacypolicy@soliver.com. Svoj súhlas so zasielaním letáka alebo vytváraním personalizovaných užívateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, napr. odhlásením z odberu letáka na našej webovej stránke. Odkaz na stránku na odhlásenie sa nachádza na konci každého letáka.

Možnosti kontaktu

Kontaktný formulár (právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)

Na našej webovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý možno použiť pre elektronický kontakt. Ak nám napíšete cez kontaktný formulár, spracúvame vaše údaje, ktoré ste v rámci kontaktného formulára uviedli, na účely kontaktovania a zodpovedania požiadaviek týkajúcich sa vašich otázok a prianí. V tomto prípade platí zásada úspornosti údajov a zabránenia ich zhromažďovania, pričom musíte uviesť iba údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre nadviazanie kontaktu. Medzi tieto údaje patria vaše meno a priezvisko, vaša e-mailová adresa, výber témy a polia pre text samotnej správy. Okrem toho je z technických dôvodov a dôvodov právnej ochrany nutné spracúvanie vašej IP adresy. Všetky ostatné údaje sú nepovinné a môžete ich uviesť dobrovoľne (napr. s cieľom individuálnejšieho zodpovedania vašich otázok).

Sociálne médiá

Prezentujeme sa na „sociálnych sieťach“. Pokiaľ máme kontrolu nad spracúvaním vašich údajov, dbáme na to, aby boli dodržané platné ustanovenia ochrany údajov.

Ďalej, v súvislosti s našimi aktivitami na sociálnych sieťach, nájdete najdôležitejšie informácie týkajúce sa práva na ochranu údajov.

Meno a adresa prevádzkovateľa zodpovedného za prevádzku

Prevádzkovateľom zodpovedným za prezentáciu spoločnosti na sociálnych sieťach v zmysle GDPR a ďalších ustanovení týkajúcich sa práv na ochranu údajov sú okrem spoločnosti s.Oliver Sales GmbH & Co. KG:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)
 • Pinterest
  (Pinterest Europe Ltd, WeWork, 2 Dublin Landings, N Wall Quay, Dublin 1, D01 V4A3)

Tieto platformy a ich funkcie však používate na vlastnú zodpovednosť. To platí najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentáre, šírenie obsahu, hodnotenia).

S vaším súhlasom sa môžu údaje prípadne prenášať do tretej krajiny mimo EÚ, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).

Účel a právny základ

My sami spravujeme stránky pre našich priaznivcov, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi našich stránok a touto cestou ich informovať o našich ponukách.

Navyše získavame údaje na štatistické účely, aby sme mohli ďalej vyvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívnili našu ponuku. Údaje potrebné na tieto účely (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity na stránke a údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) upravujú a poskytujú k dispozícii sociálne siete. Na vytváranie a zobrazovanie tohto obsahu nemáme žiadny vplyv.

Poskytovatelia sociálnych médií, ale aj spoločnosť s.Oliver Sales GmbH & Co. KG navyše spracúvajú vaše osobné údaje na účely prieskumu trhu a na komunikačné a reklamné účely. Je tak napr. možné vytvárať užívateľské profily na základe vášho užívateľského správania a z toho vyplývajúcich záujmov. Vďaka tomu je potom okrem iného možné aktivovať zobrazovanie reklám, ktoré by mali zodpovedať vašim záujmom, v rámci a mimo platforiem. Na tieto účely sa vo vašom počítači spravidla ukladajú cookies. Nezávisle od toho sa vo vašich používateľských profiloch môžu uchovávať aj údaje, ktoré nie sú získané priamo z vašich koncových zariadení. Uchovávanie a analýza údajov prebieha vo viacerých zariadeniach, platí to najmä, ale nie výlučne, ak ste registrovaný ako člen a prihlásený na príslušných platformách.

Okrem toho nezískavame a nespracúvame žiadne osobné údaje.

Spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou s.Oliver Sales GmbH & Co. KG prebieha na základe našich oprávnených záujmov v zmysle efektívneho poskytovania informácií a komunikácie v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.

Ak ste dostali žiadosť o vyslovenie súhlasu so spracúvaním údajov, t. j., ak vyjadríte svoj súhlas kliknutím na tlačidlo a podobne (opt-in), je právnym základom spracúvania čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a, čl. 7 GDPR.

Vaše práva/možnosť namietať

Ak ste členom nejakej sociálnej siete a nechcete, aby o vás táto sieť zhromažďovala údaje prostredníctvom nášho pôsobenia na tejto sieti a spájala ich s vašimi uchovávanými členskými údajmi na príslušnej sieti, musíte

 • sa pred svojou návštevou našej stránky priaznivcov z príslušnej siete odhlásiť
 • zmazať cookies uložené vo svojom počítači
 • a zatvoriť a znovu otvoriť svoj prehliadač

Po novom prihlásení váš však sieť znova rozpozná ako konkrétneho používateľa.

Pre podrobné zobrazenie príslušných spracúvaní a možností odvolania súhlasu (opt-out), upozorňujeme na nasledujúce odkazy:

Facebook

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.youronlinechoices.com

Instagram

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a http://www.youronlinechoices.com

Youtube

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a http://www.youronlinechoices.com

Pintererst

Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Pokiaľ nemáme úplný prístup k vašim osobným údajom, mali by ste sa pri uplatňovaní svojich práv obrátiť priamo na poskytovateľov sociálnych médií, pretože tí majú vždy prístup k osobným údajom svojich užívateľov a môžu prijať príslušné opatrenia a poskytovať informácie.

Upozornenia týkajúce sa autorského práva a práva na umelecké dielo

Pokiaľ chcete na našej stránke zverejniť fotografie, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste vedieť, že tým pravdepodobne postupujete všetky užívateľské práva sieti, čo by pre vás mohlo mať právne dôsledky, ak vy sami nie ste autorom, príp. vlastníkom práv.

Nakupovanie v e-shope (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)

V našom e-shope vám ponúkame dve možnosti nákupu:

 • Založenie zákazníckeho účtu (vrátane účasti na vernostnom kartovom programe s.Oliver)
 • Objednávanie ako hosť

Pri obidvoch možnostiach registrácie sa vyžadujú údaje potrebné na spracovanie objednávky a platby, overenie bonity a prevenciu pred podvodmi, ktoré sú označené ako povinné pole hviezdičkou (*):

 • Meno, ulica, PSČ, mesto, dátum narodenia a e-mailová adresa
 • Ak je dodacia adresa iná, meno, ulica, PSČ a mesto sa budú požadovať osobitne

Ďalej sa uchováva IP adresa používateľa, dátum a čas registrácie (technické základné informácie).

Realizácia objednávky ako hosť:

Ak sa rozhodnete, že tovar si v našom e-shope objednáte ako hosť, nie je potrebné založiť si v e-shope zákaznícky účet. Pri novej objednávke budete musieť objednávacie údaje zadať znova.

Ďalej platia procesy pre spracúvanie osobných údajov popísané v časti „Opatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies“. Samozrejme máte k dispozícii uvedené možnosti nadviazania kontaktu a využitia práv dotknutej osoby.

Platobné systémy (čl. 6 ods. 1 písm. b, f GDPR)

V našom e-shope si môžete vybrať z rôznych spôsobov platby. Na účely spracovania vašej objednávky a platby získavame príslušné údaje relevantné pre daný spôsob platby. Okrem toho je z technických dôvodov a dôvodov právnej ochrany nutné spracúvanie vašej IP adresy.

Určité osobné údaje, pozri „Povinné údaje“, sú potrebné na plnenie zmluvy. Bez týchto údajov budeme musieť, žiaľ, odmietnuť uzavretie zmluvy, pretože by sme ju potom nemohli realizovať. Údaje sa zodpovedajúcim spôsobom na účely realizácie platby, prenesú našim poskytovateľom platobných služieb.

Platobné systémy, ktoré využívame, používajú pre chránený prenos vašich údajov šifrovanie SSL.

To, ktoré spôsoby platby máte k dispozícii, závisí od výsledku nášho overenia bonity.

Poznámky k platbe kreditnou/debetnou kartou:
Informácie o kreditnej a debetnej karte overí a autorizuje Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Holandsko. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Adyen (https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy).

Upozornenie týkajúce sa platby cez PayPal:
Paypal je spoločnosť úverovej inštitúcie PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko. Keď si zákazník počas objednávania v našom e-shope vyberie možnosť platby prostredníctvom „PayPal“, jeho údaje sa automaticky prenesú spoločnosti PayPal. Výberom tejto možnosti platby alebo ďalšej možnosti uvedenej v nasledujúcom odseku („PayPal Express“) zákazník súhlasí s prenosom osobných údajov potrebných na spracovanie platby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Osobné údaje prenesené PayPal sú spravidla krstné meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefónne číslo, mobilné telefónne číslo alebo iné údaje, ktoré sú potrebné na spracovanie platby. Na plnenie kúpnej zmluvy sú nevyhnutné aj osobné údaje, ktoré súvisia s danou objednávkou. Podrobnosti o ochrane údajov spoločnosti Paypal nájdete tu: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full. Upozorňujeme, že s vaším súhlasom sa môžu údaje v prípade potreby preniesť do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR).
Pri platbe prostredníctvom služby PayPal máte tiež k dispozícii možnosť „PayPal Express“. Využitím tejto alternatívy môžete platby v procese nakupovania realizovať ešte rýchlejšie. Za spracúvanie s tým súvisiacich údajov zodpovedá PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembursko. Celé znenie vyhlásenia PayPal o ochrane údajov si môžete pozrieť na https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Aby sme vám túto možnosť mohli ponúknuť a aby správne fungovala a mohla sa vám dynamicky zobrazovať v závislosti od hodnoty nákupného košíka, je integrovaná priamo na stránke nákupného košíka. Nadviaže sa pritom spojenie so servermi PayPal a prenesú sa tieto údaje: IP adresa, používateľský agent, ceny produktov, hodnota nákupného košíka, ID zariadenia, ID nákupného košíka, mena. Spracúvanie a prenos údajov prebieha na základe nášho oprávneného záujmu poskytovať zodpovedajúce možnosti platby a s tým súvisiace služby a je obmedzené na nevyhnutné minimum potrebné na tento účel vrátane technických požiadaviek (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, § 25 ods. 2 nemeckého zákona o ochrane telekomunikačných údajov a údajov o digitálnych službách (TDDDG)), s cieľom poskytnúť vám tieto možnosti.

Upozornenie týkajúce sa platby vopred:
V prípade platby vopred najprv dostanete faktúru. Len čo fakturovanú sumu prevediete na uvedený bankový účet, okamžite vám doručíme objednaný tovar.

Spracúvanie údajov v systéme riadenia objednávok

Aby sa zaistilo, že všetky želané položky dostanete čo najrýchlejšie a v čo najmenšom počte zásielok, náš Order Management System (systém riadenia objednávok) automaticky priradí vašu objednávku. Toto priradenie sa vykoná na základe rôznych aspektov, ako je dostupnosť tovaru a efektívnosť. Vyžaduje si to odoslanie objednávky do Order Management System, ktorý poskytuje spoločnosť OneStock SAS (8 Rue des Trente-Six Ponts, 31400 Toulouse, Francúzsko), prevádzkuje spoločnosť s.Oliver a má svoje serverové umiestnenie v Nemecku a Francúzsku. Spoločnosť s.Oliver uchováva a spracúva vaše údaje v Order Management System sledujúc svoj oprávnený záujem v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť efektívnu distribúciu a spracovanie všetkých objednávok.

Spracovanie údajov poskytovateľom prepravných služieb

Na účely prepravy spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb/dopravnými spoločnosťami a/alebo prepravnými partnermi: Na účely doručenia objednaného tovaru alebo na účely komunikácie pri preprave sa môžu prenášať tieto údaje: meno, priezvisko, poštová adresa a prípadne e-mailová adresa a telefónne číslo. Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) DSGVO.

Využitie služieb viazaných na polohu

Na našej webovej stránke vám ponúkame rôzne služby, ktoré vám zabezpečujú ešte lepšiu dostupnosť produktov a zjednodušené doručenie zásielok. Pri poskytovaní tejto služby získavame údaje o vašej polohe, aby sme vás napríklad mohli informovať o tom, kde sa nachádza najbližšia pobočka s.Oliver.

Zistenie polohy najbližšej pobočky s.Oliver

Na našej webovej stránke máte k dispozícii vyhľadávač predajní s.Oliver. Pomocou vyhľadávača predajní sa vám pri zadaní svojej aktuálnej polohy alebo po použití určenia polohy pomocou Google Maps (pozri používanie Google Maps) zobrazia najbližšie predajne s.Oliver, resp. najbližšie partnerské predajne. S vyhľadávačom predajní s.Oliver navyše máte možnosť využiť rôzne filtre, ako napríklad dámske či pánske kolekcie, konkrétne značky s.Oliver alebo služby, a upresniť tak vyhľadávanie najvhodnejšej predajne s.Oliver.

Opierame sa pri tom o náš oprávnený záujem podľa článku 6, odseku 1, písm. f GDPR. Kedykoľvek môžete využiť svoje práva dotknutej osoby. Ak máte otázky k tomuto postupu alebo ak chcete s nami prekonzultovať výsledky, môžete tak urobiť na adrese onlineshop@sk.soliver.com.

Kontrola dostupnosti tovaru v predajni s.Oliver

Veľmi rýchlo a jednoducho môžete skontrolovať dostupnosť všetkých ponúkaných produktov s.Oliver v predajni vo vašej blízkosti. Kliknite na tlačidlo „Dostupnosť v najbližšej predajni“ na stránke s detailmi k vášmu želanému produktu, ktoré sa nachádza vpravo vedľa obrázka produktu. Zadaním poštového smerovacieho čísla automaticky určíme všetky obchody v okruhu 100 km, v ktorých bude produkt pravdepodobne dostupný (je možné, že produkt sa medzitým vypredá).

Zabezpečenie e-shopu pred útokmi (Cloudflare)

Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad žiadostí, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, SSL šifrovanie. Šifrované pripojenie rozpoznáte podľa toho, že sa riadok s adresou prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámky v riadku prehliadača. Ak je SSL šifrovanie aktivované, nemôžu tretie strany čítať údaje, ktoré nám prenesiete. Aby sme vám mohli na našej webovej stránke poskytnúť bezpečný prenos dát prostredníctvom šifrovania SSL, chrániť sa pred útokmi a optimalizovať dobu načítania stránok, využívame služby spoločnosti Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa preto údaje v prípade potreby prenášajú do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR). Spoločnosť Cloudflare získava štatistické údaje o návšteve tejto webovej stránky. K prístupovým údajom patrí: názov zobrazovanej webovej stránky, súbor, dátum a čas zobrazenia, prenesené množstvo dát, hlásenie o úspešnom zobrazení, typ prehliadača vrátane verzie, operačný systém používateľa, Referrer URL (predtým navštívená stránka), IP adresa a poskytovateľ internetových služieb. Cloudflare používa údaje z protokolov pre štatistické vyhodnotenia na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky. Prečítajte si tiež ustanovenia ochrany údajov spoločnosti Cloudflare, ktoré nájdete tu https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Opierame sa pri tom o náš oprávnený záujem podľa článku 6, odseku 1, písm. f GDPR. Kedykoľvek môžete využiť svoje práva dotknutej osoby. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese privacypolicy@soliver.com.

Stav k 02.07.2024