Prihláste sa k odberu letáka a zaistite si tak okamžite zľavu 10 %*     Prihlásiť sa teraz

Prihláste sa k odberu letáka a zaistite si tak okamžite zľavu 10 %*     Prihlásiť sa teraz

Servicebereich

Nastavenia súkromia


V nastaveniach súkromia si môžete prezrieť, aké služby používame a kedykoľvek, aj neskoršou zmenou nastavení, sa sami môžete rozhodnúť, či a v akom rozsahu s nimi súhlasíte. Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR.
Zásady ochrany údajov


Vitajte v našom e-shope! Teší nás váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, najmä so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a vykonávacími právnymi predpismi konkrétnych krajín platnými pre našu spoločnosť.


Naše zásady ochrany údajov vám priblížia, aké osobné údaje od vás cez našu webovú stránku získavame, na aké účely ich používame, kedy ich mažeme a ako sú vaše údaje pomocou bezpečnostných opatrení maximálne chránené. Navyše vždy uvádzame právny základ, ktorý nám príslušné spracúvanie údajov povoľuje. Ďalej vás budeme informovať o zákonom stanovených právach v súvislosti so spracúvaním týchto údajov. Aby sme vám čo najtransparentnejšie objasnili spôsob, akým osobné údaje spracúvame, nájdete tu najprv všeobecne platné informácie o spracúvaní osobných údajov a potom podrobné informácie k nasledujúcim témam:

Osobné údaje sú také informácie, ktoré umožňujú identifikáciu fyzickej osoby. Patrí medzi ne najmä meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ale aj vaša IP adresa.


Anonymné údaje sú také, na základe ktorých nemožno identifikovať používateľa.


Zodpovedným orgánom v zmysle práva o ochrane údajov je:


s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf


Telefón: 0800 - 611 620*

E-Mail: onlineshop@sk.soliver.com


*cena za hovor je účtovaná podľa taríf poskytovateľa telekomunikačných služiebZískavanie údajov/osobné údaje


Osobné údaje získavame v súlade s právnymi predpismi. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame cez našu webovú stránku, spracúvame na ďalej podrobnejšie popísané účely. Robíme tak vždy v rámci uvedených právnych predpisov, resp. len s vaším súhlasom.


Zákonnosť spracúvania údajov špecifikuje predovšetkým čl. 6 GDPR. Spoločnosť s.Oliver získava osobné údaje,

 • ak ste k tomu udelili svoj súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. ods. 1 veta 1 písm. a GDPR),
 • ak sú údaje nevyhnutné na splnenie zmluvy/predzmluvných opatrení (čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR),
 • ak sú údaje nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti (čl. 6, ods. 1, písm. c GDPR) alebo
 • sú údaje nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov našej spoločnosti, ak pred týmito záujmami nemajú prednosť vaše záujmy vyžadujúce ochranu osobných údajov (čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR). Prevažujúci oprávnený záujem na spracúvanie údajov vidíme najmä v nasledujúcich prípadoch:
  1. Opatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies
   Aby sme vám mohli poskytnúť optimálny užívateľský zážitok pri používaní nášho e-shopu a z našich reklám prispôsobených vašim individuálnym potrebám, spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb a technológií a pri tom používame cookies a rôzne metódy sledovania. Ak je to možné, opierame sa o náš oprávnený záujem na spracúvaní údajov; vo väčšine prípadov však vopred získavame váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a, resp. čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR), ktorý samozrejme kedykoľvek môžete odvolať v nastaveniach súkromia. Podrobné informácie nájdete v časti „Opatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies“.

  1. Prevencia podvodov a zníženie rizika nezaplatenia
   Aby sme minimalizovali riziko platobnej neschopnosti, overuje sa počas objednávacieho procesu bonita, ktoré zodpovedá za výber zobrazených možností platby. Náš pracovník následne skontroluje všetky zadané objednávky posúdené ako potenciálne podvodné a prijme zodpovedajúce opatrenia na zabránenie podvodu. – Ďalšie informácie nájdete v časti: "Platobné systémy/overenie bonity/prevencia proti podvodom".

  1. Zabezpečenie našich systémov/zisťovanie porúch
   Z dôvodov technického zabezpečenia, najmä na účely odvrátenia pokusov o útok na náš webový server, uchovávame údaje podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR. Nedochádza však pritom k identifikácii individuálneho používateľa. Získavame najmä nasledujúce údaje: Používaný webový prehliadač a operačný systém/meno poskytovateľa internetových služieb/údaje o webovej stránke, z ktorej ste nás navštívili/údaje o webových stránkach, ktoré u nás zobrazíte/dátum a čas vašej návštevy/názov vyžiadaného súboru/či bol súbor napr. prenesený/prenesené množstvo dát/IP adresa priradená vašim poskytovateľom internetových služieb. So získanými osobnými údajmi samozrejme zaobchádzame dôverne.Doba uchovávania údajov, resp. kritériá na stanovenie tejto doby


Spoločnosť s.Oliver Sales GmbH & Co. KG spracúva a uchováva vaše osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania alebo po dobu trvania zákonnej lehoty na uchovávanie (najmä vzhľadom na predpisy obchodného a daňového práva). Po dosiahnutí účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávania sa príslušné údaje rutinne vymažú.Prenos údajov


V určitých prípadoch je v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nevyhnutý prenos spracúvaných osobných údajov. V súvislosti s tým existujú rôzni príjemcovia a odosielatelia.


Interné miesta

Ak je to nevyhnutné, vaše osobné údaje prenášame v rámci skupiny s.Oliver Group (s.Oliver Sales GmbH & Co. KG). Samozrejme spĺňame s tým súvisiace právne rámcové podmienky a zabezpečujeme riadne spracúvanie vašich údajov. Prístup k vašim osobným údajom majú výlučne poverení zamestnanci, ktorí ho potrebujú na výkon svojej činnosti, napr. na splnenie vašej objednávky alebo kontaktovanie v prípade otázok.


Externé miesta

Osobné údaje sa, pri dodržaní právnych požiadaviek, prenášajú nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Poskytovatelia služieb v rámci vybavenia objednávky
 • Prepravcovia, dodávatelia, poskytovatelia platobných služieb
 • Spoločnosti, ktoré vykonávajú overenie bonity
 • Spoločnosti, ktoré poskytujú marketingové služby
 • Poskytovatelia služieb v rámci komunikačných systémov
 • Štátne úrady a inštitúcie, ak je to vyžadované, resp. nevyhnutné

Bezpečný prenos vašich údajov


Aby sme vaše osobné údaje, ktoré sú u nás uchovávané, čo najlepšie ochránili pre náhodnými alebo úmyselnými manipuláciami, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb, využívame zodpovedajúce technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné úrovne sa v spolupráci s bezpečnostnými odborníkmi priebežne kontrolujú a prispôsobujú novým bezpečnostným štandardom.


Bezpečnosť vašich údajov je pre nás samozrejme dôležitá aj počas prenosu v rámci skupiny s.Oliver Group alebo prenosu našim partnerom/tretím stranám – preto sme zvolili primerané bezpečné postupy prenosu:


Údaje sa vždy prenášajú cez zašifrované spojenia. Tu používame protokoly zodpovedajúce aktuálnemu stavu techniky, ako napr. TLS 1.2 s PFS.


Údaje medzi našou a vašou webovou stránkou sa preto vymieňajú výlučne zašifrovane. Ako prenosový protokol poskytujeme pre našu webovú stránku HTTPS, vždy s použitím aktuálnych šifrovacích protokolovOdkazy na stránky ďalších poskytovateľov


Naša webová stránka obsahuje aj jasne identifikovateľné odkazy na internetové stránky ďalších spoločností. Ak sú na našich webových stránkach odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme žiadny vplyv na ich obsah. Preto nemôžeme za tieto obsahy prevziať zodpovednosť a záruku. Za obsahy týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Stránky, na ktoré sa odkazuje, sa v čase prepájania kontrolovali na možné a identifikovateľné porušenia právnych predpisov. V čase vytvárania odkazov na iné stránky sa nerozpoznali žiadne protiprávne obsahy. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona prijateľná. V prípade zistenia porušení zákona takéto odkazy okamžite odstránime.Práva dotknutých osôb


Ďalej vás informujeme o tom, aké práva vám ako dotknutej osobe môžu bezplatne prináležať.

 • Informácie: Radi vám poskytneme informácie o tom, či uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje a ak áno, ktoré.
 • Oprava: Ak sú u nás vaše osobné údaje uložené nesprávnym spôsobom, samozrejme ich radi opravíme.
 • Obmedzenie: Spracúvanie osobných údajov môžete za určitých zákonných podmienok nechať obmedziť. Napríklad vtedy, ak popierate správnosť údajov, ktoré uchovávame.
 • Vymazanie: vaše osobné údaje na vaše želanie ochotne vymažeme nezávisle od našej správy pre vymazávanie údajov, pokiaľ to bude z právnych dôvodov možné.
 • Námietka: Pri uvedení osobitých dôvodov môžete namietať proti nami realizovaným postupom spracúvania vašich osobných údajov, ktoré sú založené na zvážení záujmu.
 • Odvolanie: Ak ste nám udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete ho samozrejme bez uvedenia dôvodov odvolať s účinkom do budúcnosti.
 • Prenosnosť údajov: Vám alebo vami uvedenej tretej strane poskytneme osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré sme získali v súvislosti s uzavretím zmluvy alebo udelením súhlasu a ktoré spočívajú na automatizovanom postupe spracúvania údajov v bežne používanom a všeobecne strojovo čitateľnom formáte.

Svoje práva dotknutej osoby môžete kedykoľvek uplatniť prostredníctvom uvedených možností kontaktu alebo nás kontaktovať v súvislosti s ochranou údajov. Naša organizácia v oblasti ochrany údajov je vám ochotne k dispozícii na adrese datenschutz@soliver.com.Právo podať sťažnosť dozornému orgánu


Samozrejme máte kedykoľvek právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán. Alternatívne je vám tiež k dispozícii náš dozorný orgán (Bavorský úrad na ochranu osobných údajov):


Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Postfach 606
91511 Ansbach
Nemecko


Ďalšie otázky

Kedykoľvek sa môžete s dôverou obrátiť na našu organizáciu v oblasti ochrany údajov na adrese datenschutz@soliver.comOpatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies


Ako už bolo spomenuté, chceli by sme vám umožniť optimálny užívateľský zážitok pri používaní nášho e-shopu a z našich reklám prispôsobených vašim individuálnym potrebám. Spolupracujeme preto s rôznymi poskytovateľmi služieb a technológií a používame pritom súbory cookies a metódy sledovania. Podrobné informácie nájdete ďalej:


Analýza webu Econda

Pre zobrazenie tejto webovej stránky v súlade s potrebami a pre jej optimalizáciu sa pomocou riešení a technológií spoločnosti econda GmbH, Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe (www.econda.de) anonymizovane zaznamenávajú nasledujúce údaje:

 • Informácie o použitom zariadení (napr. operačný systém, prehliadač, rozlíšenie obrazovky, nastavený jazyk
 • Informácie o prehliadaných stránkach počas návštevy webovej stránky (napr. stránky kategórie alebo s detailmi k produktu)
 • Informácie v rámci objednávacieho procesu (napr. objednávacie číslo, pohlavie, dátum narodenia, spôsob dodania a platby, adresa)
 • Informácie o prístupových údajoch (napr. otvorenie stránky cez e-mailový leták, iné webové stránky alebo online reklamné opatrenia)

Rozsah uchovávaných a spracúvaných údajov sa obmedzuje čisto na štatistické vyhodnotenia v rámci nástroja econda Analytics. Na tento účel sa používajú cookies, ktoré umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Vaša IP adresa sa ihneď po vstupe na stránku upraví tak, aby bola neviditeľná. Tým sa znemožní priradenie užívateľských profilov IP adresám.


Získavanie údajov a používanie nástrojov je nevyhnutné z technických dôvodov, aby bolo možné nepretržite optimalizovať funkcie a zobrazenie našej webovej stránky v rôznych zariadeniach, operačných systémoch a prehliadačoch a pre vás ako používateľa zaujímavejším spôsobom vytvárať našu ponuku, a opiera sa preto o oprávnený záujem podľa čl. 6, odseku 1 písm. f GDPR. Získané údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov, údaje sa neprenášajú do tretích krajín.


Súhlas so spracúvaním údajov môžete odvolať tu.


Google Analytics (čl. 6 ods. 1 písm. a / čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ)

Tieto webové stránky využívajú na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. a Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ) Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. súbory cookie. Jedná sa o textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho koncového zariadenia a umožňujú analýzu vášho používania webových stránok. Takto získané informácie sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Pri aktivovanej anonymizácii IP adresy Google vašu IP adresu skráti. Vyhodnocovanie neskrátenej IP adresy zo strany Google prebieha iba vo výnimočných prípadoch.


Z poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok použije spoločnosť Google tieto údaje na vyhodnotenie vášho použitia webových stránok, na zostavenie správ o aktivite na webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a internetovým použitím súvisiacich služieb prevádzkovateľovi týchto webových stránok. IP adresa prenesená z vašeho prehliadača v rámci Google Analytics nie je slúčená s inými údajmi spoločnosti Google.


Osobné údaje používateľov sa po 26 mesiacoch zmažú alebo anonymizujú. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na odvolanie svojho súhlasu deaktivujte túto službu v nástroji Súhlas so súbormi cookie/Cookie Consent Tool, ktorý nájdete na webovej stránke. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov pre účely služby Google Analytics, ktorou sa Google zaväzuje chrániť údaje návštevníkov našich stránok a neposkytovať ich tretím stranám.


Táto služba môže zhromaždené údaje preniesť do inej krajiny. Vezmite prosím na vedomie, že táto služba môže prenášať údaje mimo územie Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a do krajiny, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pri prenose údajov do USA existuje riziko, že vaše údaje môžu pre účely kontroly a monitorovania spracovávať americké štátne orgány bez toho, aby vám boli poskytnuté možnosti prípadnej právnej ochrany. Prijali sme však možné opatrenia požadované na základe čl. 44 a nasl. Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ, aby sme v tretích krajinách dosiahli primeranú úroveň ochrany údajov.


Ďalšie informácie o službe Google Analytics nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de


Ak odmietnete použitie klasickej služby Google Analytics, tým že v našom banneri požadujúcom súhlas odmietnete použitie súborov cookie, nebudú sa vaše vyššie uvedené osobné údaje zhromažďovať. Pri novej návšteve našich stránok vás napríklad nerozpoznáme. Vygeneruje sa len relačné ID, ktoré sa obnoví pri každej návšteve. Aby bolo možné i napriek tomu vytvoriť štatistické vyhodnotenie našich webových stránok, priradí sa k tomuto dočasnému relačnému ID údaj o vašom veku, pohlaví a krajine, skrátené PSČ (97XXX) a ID transakcie. Okrem toho sa zaznamená IP adresa, ktorú však spoločnosť Google skráti. Vyhodnocovanie neskrátenej IP adresy zo strany Google prebieha iba vo výnimočných prípadoch.


Tieto čisto štatistické analýzy zakladáme na našom oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ. Zhromažďovaniu týchto údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz. Nastaví sa tzv. súbor opt-out cookie, ktorý pri vašich budúcich návštevách týchto webových stránok zabráni zhromažďovaniu vašich údajov: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Google Tag Manager (čl. 6 ods. 1 písm. f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ)

Tieto webové stránky používajú nástroj Google Tag Manager spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Tento nástroj umožňuje správu meracích kódov v jednom rozhraní. Samotný nástroj Tool Tag Manager (ktorý nasadzuje meracie kódy) je doménou bez súborov cookie. To znamená, že: Spravidla nepoužíva žiadne súbory cookie a nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Google Tag Manager spúšťa ďalšie meracie kódy, ktoré naopak môžu zhromažďovať osobné údaje. Google Tag Manager však k týmto údajom nepristupuje. Ak bola na úrovni domény alebo súboru cookie vykonaná deaktivácia, platí táto pre všetky sledovacie kódy implementované s nástrojom Google Tag Manager.


Ďalšie informácie nájdete na: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html


Usercentrics (čl. 6 ods. 1 písm. c, f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ)

Na získavanie a správu vášho súhlasu používame platformu Usercentrics Consent Management. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mníchov, Nemecko. Platforma Usercentrics Consent Management zhromažďuje prostredníctvom JavaScript údaje o zariadeniach, prehliadačoch, prihlásení a odhlásení, dátumoch a časoch návštev, požiadavkách URL adries a cestách k webovým stránkam. JavaScript umožňuje spoločnosti Usercentrics GmbH informovať používateľa o určitých kódoch a webových technológiách na našich webových stránkach a získavať, spravovať a dokumentovať jeho súhlas s ich použitím. Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 podods. 1 písm. c a f Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ, pretože zo zákona máme povinnosť preukázať súhlas so spracovaním údajov (podľa čl. 7 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ). Cieľom je poznať preferencie používateľov a tieto realizovať a dokumentovať legálnym spôsobom. Údaje sú vymazané okamžite potom, čo už nie sú potrebné na protokolovanie a keď to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami na ich uschovávanie. Údaje o súhlase (súhlas a odvolanie súhlasu) sa uschovávajú tri roky. Po uplynutí tejto lehoty sú údaje okamžite vymazané, alebo na vyžiadanie zodpovedného orgánu odovzdané tomuto orgánu vo forme exportu dát. Spustenie JavaScript môže používateľ kedykoľvek trvalo zakázať vykonaním príslušných nastavení vo svojom prehliadači. Týmto sa spustenie JavaScript zakáže i spoločnosti Usercentrics. Ďalšie informácie o téme ochrany údajov spoločnosťou Usercentrics nájdete na adrese: https://usercentrics.com/privacy-policy/


Vyhľadávače

Aby ste aj v budúcnosti pri relevantnom vyhľadávaní ľahko mohli nájsť náš e-shop v bežných vyhľadávačoch, používame pre optimalizáciu našich reklám opatrenia týkajúce sa sledovania od poskytovateľov vyhľadávačov. Pre určenie relevantnosti reklamy sa napríklad zaznamenáva, o aké kategórie má návštevník e-shopu záujem a či urobil objednávku. Tieto údaje sa pseudonymizovane prenášajú poskytovateľom vyhľadávačov. S vaším súhlasom sa môžu údaje prípadne prenášať do tretej krajiny mimo EÚ, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Google AdWords Remarketing & Conversion Tracking

Naša webová stránka využíva funkcie Google AdWords Remarketing, pomocou ktorých zobrazujeme reklamu pre túto webovú stránku vo výsledkoch vyhľadávania Google, ako aj na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom je Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Na tieto účely uloží Google v prehliadači vášho koncového zariadenia súbor cookie, ktorý prostredníctvom pseudonymného ID súboru cookie a na základe vami navštívených stránok automaticky umožní reklamu zodpovedajúcu vašim záujmom. K spracúvaniu dochádza na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach súkromia. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať prípadne do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Údaje sa nad rámec predtým uvedeného spracúvajú len vtedy, ak ste spoločnosti Google poskytli svoj súhlas s prepojením histórie prehliadania na internete a v aplikácii so svojím účtom Google a použitím informácií z vášho účtu Google na personalizáciu reklám, ktoré sa zobrazujú na webe. Ak ste v tomto prípade počas návštevy našej webovej stránky prihlásení do účtu Googlu, použije Google vaše údaje spolu s údajmi Google Analytics na vytvorenie a definovanie zoznamov cieľových skupín pre remarketing vo všetkých zariadeniach. Na účely vytvorenia cieľových skupín Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi Google Analytics.


Táto webová stránka využíva reklamný online program „Google AdWords“ a v rámci neho potom službu na sledovanie konverzií Conversion Tracking spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Ponuku Google AdWords používame na to, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (takzvaných Google Adwords) mohli na externých webových stránkach upozorniť na naše atraktívne ponuky. V súvislosti s údajmi reklamných kampaní môžeme zistiť, do akej miery sú úspešné jednotlivé reklamné opatrenia. Sledujeme tým záujem zobrazovať vám relevantnú, pre vás zaujímavú reklamu, vytvárať našu webovú stránku zaujímavejším spôsobom a dosiahnuť férové vyúčtovanie nákladov na reklamu.


Cookie pre sledovanie konverzií sa uloží, keď používateľ klikne na reklamu AdWords zobrazenú spoločnosťou Google. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v systéme vášho počítača. Cookies strácajú svoju platnosť spravidla po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité domény tejto webovej stránky a platnosť cookie ešte nevypršala, môže spoločnosť Google a my rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník Google AdWords dostane iný súbor cookie. Cookies tak nemožno vysledovať cez webové stránky zákazníkov AdWords. Informácie, ktoré sa zhromažďujú pomocou cookies pre konverziu slúžia na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci zistia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu tag pre sledovanie konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľa.


Používanie cookies pre prispôsobovanie reklám od spoločnosti Google môžete trvalo deaktivovať na odkaze: https://adssettings.google.com


Alternatívne môžete informácie o ukladaní cookies získať od organizácie Digital Advertising Alliance na internetovej adrese www.aboutads.info a urobiť tu príslušné nastavenia. Svoj prehliadač môžete napokon nastaviť tak, aby ste boli informovaní o používaní súborov cookies a sami ste rozhodovali o ich prevzatí, alebo môžete ich preberanie v určitých prípadoch alebo úplne vylúčiť. Ak súbory cookies neakceptujete, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.


V niektorých prípadoch prenáša spoločnosť Google LLC osobné údaje do USA. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa preto údaje prenášajú do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Ďalšie informácie a ustanovenia ochrany údajov týkajúce sa reklamy a spoločnosti Google nájdete tu: http://www.google.com/policies/technologies/ads/


Bing Ads

Táto webová stránka využíva technológiu sledovania konverzií „Bing Ads“ od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads uloží vo vašom počítači súbor cookie, ak ste sa dostali na našu webovú stránku prostredníctvom reklamy Microsoft Bing. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v systéme vášho počítača. Tieto cookies strácajú svoju platnosť po 180 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej adresy a platnosť cookie ešte nevypršala, môže spoločnosť Microsoft a my rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku (stránka konverzie). K spracúvaniu údajov v tejto súvislosti dochádza iba na základe vášho predchádzajúceho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať prípadne do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Informácie zhromaždené pomocou konverzných cookies sa používajú na vytvorenie štatistík konverzií, to znamená, na zaznamenanie počtu používateľov, ktorí sa dostanú na stránku konverzie po kliknutí na reklamu. Zistíme tak celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku obsahujúcu tag pre sledovanie konverzií. Nedostaneme však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľa.


Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní, môžete svoj súhlas odvolať buď prostredníctvom nastavení súkromia alebo jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií Bing Ads vo svojom internetovom prehliadači v nastaveniach používateľa. Potom vás nezahrnieme do štatistík sledovania konverzií. Alternatívne môžete použitím deaktivačnej stránky pre spotrebiteľov z EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ skontrolovať, či sú vo vašom prehliadači nastavené reklamné cookies spoločnosti Microsoft a deaktivovať ich.


Na nasledujúcej internetovej adrese získate ďalšie informácie o ustanoveniach ochrany údajov pre Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement


Crealytics

Používame Crealytics'Conversion Tracking, službu analýzy reklamy spoločnosti Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlín (ďalej len „Crealytics“). V tejto súvislosti používame cookies a získavame údaje o vašom používaní našej webovej stránky. Údaje, vrátane objednávky, ID zákazníka a vašej skrátené IP adresy, sa prenášajú na účely spracúvania pseudonymizovane spoločnosti Crealytics. Týmto spôsobom zisťujeme predovšetkým to, či ste sa na naše stránky dostali kliknutím na reklamu od Crealytics a či táto reklama viedla k úspechu, ktorý sme definovali („Conversion“). Tieto údaje sa prenášajú na server Crealytics so sídlom v Nemecku a tam sa uchovávajú. Spoločnosť Crealytics používa tieto údaje na generovanie analýz a vyhodnotení o používaní našej webovej stránky. Spoločnosť Crealytics tiež tieto informácie v prípade potreby prenáša tretím stranám, pokiaľ to predpisuje zákon. Vaše údaje sa v spoločnosti Crealytics uchovávajú 9 týždňov. Po uplynutí tejto doby sa údaje vymažú a ponechajú sa iba agregované štatistiky. Pri získavaní údajov sa opierame o váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR s príslušným spracúvaním údajov, ktorý samozrejme kedykoľvek môžete odvolať v nastaveniach súkromia. Údaje sa neprenášajú do tretích krajín.


Zobrazenie obsahu

Aby sme vám mohli zobraziť relevantné reklamné banery aj na externých webových stránkach, spolupracujeme s obsahovými sieťami a poskytovateľmi služieb na zobrazenie obsahu. Pri optimalizácii reklám používame cookies a metódy sledovania, ktoré zhromažďujú údaje o správaní pri prehliadaní internetových stránok, uchovávajú ich v súboroch cookies a pseudonymizovane prenášajú poskytovateľom technológií. S vaším súhlasom sa môžu údaje prípadne prenášať do tretej krajiny mimo EÚ, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Affiliate

Aby ste nepremeškali žiadnu vzrušujúcu akciu a mohli čerpať výhody z bonusových programov, pracujeme s programami affiliate a používame ich cookies a metódy sledovania. V prípade programov affiliate ide o partnerské siete jednotlivých prevádzkovateľov webových stránok ako napríklad kupónových portálov, bonusových programov a blogerov. Pomocou technológií zisťujeme, či použité reklamné prostriedky našich sprostredkovateľov vygenerovali objednávku, z čoho profitujete vy a partneri. S vaším súhlasom sa môžu údaje prípadne prenášať do tretej krajiny mimo EÚ, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Sociálne siete

Aby sme vám na kanáloch vašich preferovaných sociálnych médií zobrazovali zaujímavé akcie a reklamu prispôsobenú na mieru, používame ich cookies a technológie sledovania. Na tieto účely sa pseudonymizované údaje prenášajú do týchto sietí a prípadne ich sieť zlúči s inými údajmi. S vaším súhlasom sa môžu údaje prípadne prenášať do tretej krajiny mimo EÚ, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Facebook Website Custom Audiences („pixel na sledovanie akcie návštevníkov“)

Táto webová stránka používa „Facebook Pixel“ spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook“), resp., ak sídlite v EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.


V prípade udelenia výslovného súhlasu možno pomocou neho sledovať správanie používateľov po tom, ako si prezreli alebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup slúži na vyhodnocovanie účinnosti reklám spoločnosti Facebook, na štatistické účely a na prieskum trhu a môže prispieť k optimalizácii budúcich reklamných opatrení. Získané údaje sú pre nás anonymné, neumožňujú teda odhalenie identity používateľa. Spoločnosť Facebook však tieto údaje uchováva a spracúva, takže je možné prepojenie s aktuálnym používateľským profilom a Facebook môže tieto údaje používať na vlastné reklamné účely v súlade so smernicou spoločnosti Facebook o používaní údajov (https://www.facebook.com/about/privacy/).


Spoločnosti Facebook a jej partnerom môžete umožniť zobrazovanie reklám na sieti Facebook a mimo nej. Okrem toho sa na tieto účely môže vo vašom počítači uložiť súbor cookie.


Z používania našej internetovej stránky získava služba Facebook Pixel navyše nasledujúce údaje: e-mailovú adresu, pohlavie, mesto, región, poštové smerovacie číslo, krajinu, meno a priezvisko, telefónne číslo, dátum narodenia. Facebook tak získava možnosť priradiť vaše údaje určitému profilu na Facebooku a tam nahrať vhodné reklamné opatrenia.


Pri získavaní údajov sa opierame o váš súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR s príslušným spracúvaním údajov, ktorý samozrejme kedykoľvek môžete odvolať v nastaveniach súkromia. Pri odvolaní súhlasu sa viac vaše údaje nebudú používať na tento účel a vymažú sa, pokiaľ to nebude v rozpore so zákonnými lehotami na uchovávanie údajov. Ak svoj súhlas neodvoláte, údaje sa uchovávajú 180 dní. Po uplynutí tejto doby sa údaje automaticky vymažú.


Súhlas s používaním služby Facebook Pixel smú udeľovať používatelia starší ako 13 rokov. Ak ste mladší, požiadajte o polenie svojho zákonného zástupcu. S vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Aby ste deaktivovali používanie cookies vo svojom počítači, môžete svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa v ňom v budúcnosti neukladali už žiadne cookies, resp. aby sa už uložené cookies vymazali. Vypnutie všetkých cookies však môže viesť k tomu, že nebude možné využívať niektoré funkcie na našich internetových stránkach.


Používanie cookies od poskytovateľov tretích strán, ako napr. spoločnosti Facebook, môžete deaktivovať aj na nasledujúcej webovej stránke organizácie Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/


Špecifické informácie o službe Facebook Pixel a spôsobe fungovanie nájdete tu: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.


Svoj súhlas so spracúvaním údajov môžete odvolať tu.


Personalizácia

Leží nám na srdci váš individuálny zážitok z nakupovania! Aby sme vám mohli individuálne odporučiť produkty v našom e-shope a letáku, získavame údaje o vašom správaní na internete a pri nakupovaní v našom e-shope. Používame pri tom cookies a metódy sledovania. S vaším súhlasom sa môžu údaje prípadne prenášať do tretej krajiny mimo EÚ, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Econda Profile Tracking

Aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepší zážitok z nakupovania v našom e-shope, vytvárame pseudonymizované používateľské profily, ktoré nám umožňujú poskytnúť vám podrobné poradenstvo porovnateľné s osobným rozhovorom s predavačom v predajni s.Oliver. Môžeme tak zaistiť, že sa vám budú zobrazovať predovšetkým produkty, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a nezaujímavé ponuky zostanú skryté. Vďaka tomu sa môžete lepšie orientovať v našom e-shope – môžete napríklad zobraziť naposledy prezerané produkty alebo produkty z vášho zoznamu prianí.
K vytvoreniu pseudonymného používateľského profilu získavame počas vašej návštevy nášho e-shopu rôzne údaje. Sú to napr.:

 • Informácie o produktoch, ktoré sú predmetom vášho záujmu (zobrazené produkty, produkty na zozname prianí)
 • Informácie o správaní pri nakupovaní (produkty v nákupnom košíku, zakúpené produkty)
 • Informácie o objednávacom procese (objednávacie číslo, pohlavie, dátum narodenia, spôsob dodania a spôsob platby)

Priradenie týchto údajov profilu prebieha až so súhlasom s vytvorením profilu alebo prihlásením ako existujúci zákazník a držiteľ karty s.Oliver v e-shope alebo v aplikácii podľa čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR. Na základe udeleného súhlasu vytvoríme ID, ktoré vás, ako používateľa, bude identifikovať pri opakovanej návšteve. Na účely overenia, zabezpečenia a individualizácie vášho účtu navyše prepojíme s prihlásením používaný prehliadač, resp. používané zariadenie. V závislosti od vašich nastavení môžeme informácie z rôznych návštev priradiť rôznym zariadeniam, aby sme zobrazili konzistentné a relevantné informácie. Údaje sa získavajú s využitím technológie spoločnosti econda GmbH Zimmerstraße 6, 76137 Karlsruhe (www.econda.de) a v rámci platformy Audience Relationship spoločnosti econda sa zlučujú do jedného profilu. Prenos údajov tretím stranám, resp. prenos do tretích krajín je vylúčený.


Údaje spracúvame a uchovávame len po dobu, ktorá je potrebná na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania alebo kým trvá zákonná lehota na uchovávanie (najmä vzhľadom na predpisy obchodného a daňového práva). Po dosiahnutí účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávania sa príslušné údaje rutinne vymažú. Celková doba uchovávania údajov neprekračuje 5 rokov.


Commerce Cloud Einstein

Sledovacia služba Commerce Cloud Einstein je služba nami používaného nákupného systému Salesforce Commerce, Salesforce.com Inc., 5 Wall St. Burlington, MA 01803 USA,. Príjemcom údajov je Salesforce.com EMEA Limited, Village 9 Floor 26 Salesforce Tower 110, Bishopsgate London, UKEC2N 4AY. Pomocou tejto služby vám odporučíme vhodné produkty, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ušetríte tak čas, ktorý by ste strávili hľadaním správneho produktu a navyše získate podnety pre ďalšie možnosti kombinovania. Aby sme vám mohli tieto produkty odporúčať, používa spoločnosť Salesforce po vašom súhlase vo vašom prehliadači súbor cookie, ktorý sleduje váš záujem o prípadné výrobky, aby sme vám následne mohli poskytnúť správne odporúčania. Na základe súhlasu sa získavajú nasledujúce údaje:

 • IP adresa
 • E-mailová adresa (v prípade prihlásených návštevníkov)

Aktivovaním príslušných klastrov nám udeľujete svoj súhlas podľa čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR s príslušným spracúvaním údajov, ktorý tu samozrejme kedykoľvek môžete odvolať v nastaveniach súkromia. Doba uchovávania je 1 rok. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať prípadne do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR). Ďalšie informácie o službe Commerce Cloud Einstein nájdete na: https://compliance.salesforce.com/en/gdpr


Exactag

Ak ste v rámci nášho procesu udeľovania súhlasu súhlasili s cookie opt-in pre jeden alebo viac predtým uvedených klastrov (vyhľadávače, zobrazenie obsahu, portály, sprostredkovatelia affiliate, retargeting, sociálne siete), spustí sa okrem príslušného sledovanie aj sledovanie udalostí spoločnosti Exactag GmbH Wanheimer Straße 68, 40468 Düsseldorf. Spoločnosť Exactag GmbH zhromažďuje a uchováva na tejto webovej stránke a jej podstránkach údaje na účely marketingu a optimalizácie. Z týchto údajov možno vytvárať pseudonymizované užívateľské profily. Na tieto účely je možné používať cookies a technológiu Fingerprint (digitálny odtlačok). V prípade cookies ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne vo vyrovnávacej pamäti internetového prehliadača návštevníka stránok. Technológia Fingerprint uchováva premennú prostredia internetového prehliadača v databáze, pričom neuchováva jednoznačná údaje ako napríklad IP adresu. Cookies a/alebo Fingerprint umožňujú opätovné rozpoznanie internetového prehliadača. Údaje získané pomocou technológií Exactag sa bez osobitne udeleného súhlasu dotknutej osoby nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka tejto webovej stránky.


Všeobecné informácie o spôsobe fungovania cookies

Ďalej popisujeme spôsob fungovania optimalizácie stránok pre všetky zariadenia. Naše internetové stránky používajú na viacerých miestach takzvané cookies. Slúžia na to, aby našu ponuku spravili užívateľsky prístupnejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení.


Tieto cookies nám umožňujú analyzovať, ako používatelia používajú naše webové stránky. Obsahy webových stránok tak primerane môžeme prispôsobovať potrebám návštevníkov. Navyše máme vďaka cookies možnosť merať efektivitu určitých reklám a upraviť ich umiestnenie napríklad v závislosti od tematických záujmov používateľa.


Používané cookies majú individuálne užívateľské ID. Cez určitá rozhranie môžeme priradiť rôzne užívateľské ID individuálnemu zákazníkovi (napr. pri prihlásení v našom e-shope zo smartfónu a počítača) a zaistiť tak optimalizáciu našej internetovej stránky pre viac zariadení.


Použité cookies majú na základe účelu spracúvania dlhú životnosť a po 6 mesiacoch sa – pokiaľ proti nim nenamietate alebo ich nevymažete – automaticky vymažú.


Cookies vo svojom koncovom zariadení môžete samozrejme aj manuálne deaktivovať prostredníctvom nastavení svojho prehliadača alebo pomocou softvéru.


Majte na pamäti: deaktivovaním používania cookies za určitých okolností nebude možné využívať všetky funkcie našej internetovej stránky v plnom rozsahu.Spracúvanie údajov v letáku (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)


Na našej webovej stránke sa môžete prihlásiť k odberu nášho bezplatného letáka. Ak ste udelili svoj súhlas so zasielaním letáka s.Oliver, použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie (pokiaľ možno osobných) informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z oblasti módy a trendov a na zasielanie dotazníkov o všeobecnej spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje uchovávame a spracúvame na účely zasielania letáka. Po objednaní tovaru na tejto webovej stránke vám umožníme odoslať hodnotenia produktu a nákupu u nezávislého poskytovateľa služieb v oblasti spätnej väzby eKomi, ku ktorému vás tiež vyzveme e-mailom.


Užívateľský profil vo všetkých zariadeniach pre osobnú a individuálnu komunikáciu a odporúčania produktov

Ak ste navyše udelili svoj súhlas so zasielaním letáka prispôsobeného svojim individuálnym záujmom, spracúvame na účely zasielania letáka okrem vašej e-mailovej adresy najmä vaše meno a informácie z profilu. S vaším súhlasom zaznamenávame vaše užívateľské správanie na tejto webovej stránke, v našich mobilných módnych aplikáciách a v našich letákoch.


Vyhodnocovanie užívateľského správania zahŕňa predovšetkým údaje potrebné pre realizáciu zmluvy a vytvára osobné profily, resp. využíva existujúce údaje, ktoré umožňujú vyvodiť závery o vašom záujme o produkty alebo akcie s.Oliver. Takéto údaje môžu pochádzať z kúpnych zmlúv. Akcie sú predovšetkým podujatia v našich predajniach, ale aj zľavové akcie. V prípade údajov potrebných pre realizáciu zmluvy ide o všetky druhy údajov, ktoré vznikajú v súvislosti s vaším nákupom v spoločnosti s.Oliver. K týmto údajom patrí aj informácia o tom, či ste nejaký produkt vymenili alebo zaslali späť alebo či ste prejavili záujem o produkt, ktorý nebolo možné dodať. Ďalej k nim patria kontaktné informácie, ktoré ste oznámili spoločnosti s.Oliver, ako je oslovenie, meno a priezvisko(á), e-mailová adresa a dátum vášho narodenia. Môže sa uchovávať aj vaša reakcia na reklamné opatrenia spoločnosti s.Oliver (napr. v prípade letákov, ktoré sme vám zaslali a ktoré ste otvorili) a vaše správanie pri návšteve webovej stránky alebo v aplikácii s.Oliver (napr. dátum poslednej návštevy a prezerané produkty).


Odvolanie

Údaje sa spracúvajú v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR a kedykoľvek môžete využiť svoje práva dotknutej osoby. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese datenschutz@soliver.com. Svoj súhlas so zasielaním letáka alebo vytváraním personalizovaných užívateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, napr. odhlásením z odberu letáka na našej webovej stránke. Odkaz na stránku na odhlásenie sa nachádza na konci každého letáka.Reklamné účely pre existujúcich zákazníkov (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, § 7 ods. 3 zákona o nekalej súťaži)


Ak ste nám pri nákupe tovaru alebo služieb poskytli svoju e-mailovú adresu, vyhradzujeme si právo pravidelne vám zasielať ponuky na vlastné podobné tovary alebo služby z nášho sortimentu formou e-mailu (§7 ods. 3 zákona o nekalej súťaži). Ak si to neželáte, môžete proti použitiu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu kedykoľvek namietať. V tomto prípade vaše údaje už viac nebudeme spracúvať na tento účel. Námietku môžete podať bezplatne a neformálne bez uvedenia dôvodov a pokiaľ je to možné, urobte tak telefonicky na 09302 – 98 00 101, e-mailom na datenschutz@soliver.com alebo poštou na s.Oliver Sales GmbH & Co. KG s.Oliver Straße 1, D-97228 Rottendorf. Samozrejme môžete kedykoľvek kliknúť na odkaz na odhlásenie z odberu reklamných e-mailov.Možnosti kontaktu


Kontaktný formulár (právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR)

Na našej webovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý možno použiť pre elektronický kontakt. Ak nám napíšete cez kontaktný formulár, spracúvame vaše údaje, ktoré ste v rámci kontaktného formulára uviedli, na účely kontaktovania a zodpovedania požiadaviek týkajúcich sa vašich otázok a prianí. V tomto prípade platí zásada úspornosti údajov a zabránenia ich zhromažďovania, pričom musíte uviesť iba údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre nadviazanie kontaktu. Medzi tieto údaje patria vaše meno a priezvisko, vaša e-mailová adresa, výber témy a polia pre text samotnej správy. Okrem toho je z technických dôvodov a dôvodov právnej ochrany nutné spracúvanie vašej IP adresy. Všetky ostatné údaje sú nepovinné a môžete ich uviesť dobrovoľne (napr. s cieľom individuálnejšieho zodpovedania vašich otázok).
Sociálne médiá


Prezentujeme sa na „sociálnych sieťach“. Pokiaľ máme kontrolu nad spracúvaním vašich údajov, dbáme na to, aby boli dodržané platné ustanovenia ochrany údajov.


Ďalej, v súvislosti s našimi aktivitami na sociálnych sieťach, nájdete najdôležitejšie informácie týkajúce sa práva na ochranu údajov.


Meno a adresa prevádzkovateľa zodpovedného za prevádzku

Prevádzkovateľom zodpovedným za prezentáciu spoločnosti na sociálnych sieťach v zmysle GDPR a ďalších ustanovení týkajúcich sa práv na ochranu údajov sú okrem spoločnosti s.Oliver Sales GmbH & Co. KG:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
 • Youtube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)
 • Pinterest (Pinterest Europe Ltd, WeWork, 2 Dublin Landings, N Wall Quay, Dublin 1, D01 V4A3)

Tieto platformy a ich funkcie však používate na vlastnú zodpovednosť. To platí najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentáre, šírenie obsahu, hodnotenia).


S vaším súhlasom sa môžu údaje prípadne prenášať do tretej krajiny mimo EÚ, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Účel a právny základ

My sami spravujeme stránky pre našich priaznivcov, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi našich stránok a touto cestou ich informovať o našich ponukách.


Navyše získavame údaje na štatistické účely, aby sme mohli ďalej vyvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívnili našu ponuku. Údaje potrebné na tieto účely (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivity na stránke a údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) upravujú a poskytujú k dispozícii sociálne siete. Na vytváranie a zobrazovanie tohto obsahu nemáme žiadny vplyv.


Poskytovatelia sociálnych médií, ale aj spoločnosť s.Oliver Sales GmbH & Co. KG navyše spracúvajú vaše osobné údaje na účely prieskumu trhu a na komunikačné a reklamné účely. Je tak napr. možné vytvárať užívateľské profily na základe vášho užívateľského správania a z toho vyplývajúcich záujmov. Vďaka tomu je potom okrem iného možné aktivovať zobrazovanie reklám, ktoré by mali zodpovedať vašim záujmom, v rámci a mimo platforiem. Na tieto účely sa vo vašom počítači spravidla ukladajú cookies. Nezávisle od toho sa vo vašich používateľských profiloch môžu uchovávať aj údaje, ktoré nie sú získané priamo z vašich koncových zariadení. Uchovávanie a analýza údajov prebieha vo viacerých zariadeniach, platí to najmä, ale nie výlučne, ak ste registrovaný ako člen a prihlásený na príslušných platformách.


Okrem toho nezískavame a nespracúvame žiadne osobné údaje.


Spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou s.Oliver Sales GmbH & Co. KG prebieha na základe našich oprávnených záujmov v zmysle efektívneho poskytovania informácií a komunikácie v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f GDPR.


Ak ste dostali žiadosť o vyslovenie súhlasu so spracúvaním údajov, t. j., ak vyjadríte svoj súhlas kliknutím na tlačidlo a podobne (opt-in), je právnym základom spracúvania čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a, čl. 7 GDPR.


Vaše práva/možnosť namietať

Ak ste členom nejakej sociálnej siete a nechcete, aby o vás táto sieť zhromažďovala údaje prostredníctvom nášho pôsobenia na tejto sieti a spájala ich s vašimi uchovávanými členskými údajmi na príslušnej sieti, musíte

 • sa pred svojou návštevou našej stránky priaznivcov z príslušnej siete odhlásiť
 • zmazať cookies uložené vo svojom počítači
 • a zatvoriť a znovu otvoriť svoj prehliadač

Po novom prihlásení váš však sieť znova rozpozná ako konkrétneho používateľa.


Pre podrobné zobrazenie príslušných spracúvaní a možností odvolania súhlasu (opt-out), upozorňujeme na nasledujúce odkazy:


Facebook
Vyhlásenie o ochrane údajov: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com

Instagram
Vyhlásenie o ochrane údajov: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a http://www.youronlinechoices.com

Youtube
Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a http://www.youronlinechoices.com

Pinterest
Vyhlásenie o ochrane údajov: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Pokiaľ nemáme úplný prístup k vašim osobným údajom, mali by ste sa pri uplatňovaní svojich práv obrátiť priamo na poskytovateľov sociálnych médií, pretože tí majú vždy prístup k osobným údajom svojich užívateľov a môžu prijať príslušné opatrenia a poskytovať informácie.


Upozornenia týkajúce sa autorského práva a práva na umelecké dielo

Pokiaľ chcete na našej stránke zverejniť fotografie, texty, plány, videá, hudbu atď., mali by ste vedieť, že tým pravdepodobne postupujete všetky užívateľské práva sieti, čo by pre vás mohlo mať právne dôsledky, ak vy sami nie ste autorom, príp. vlastníkom práv.Nakupovanie v e-shope (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR)


V našom e-shope vám ponúkame dve možnosti nákupu:

 • Založenie zákazníckeho účtu (vrátane účasti na vernostnom kartovom programe s.Oliver)
 • Objednávanie ako hosť

Pri obidvoch možnostiach registrácie sa vyžadujú údaje potrebné na spracovanie objednávky a platby, overenie bonity a prevenciu pred podvodmi, ktoré sú označené ako povinné pole hviezdičkou (*):

 • Meno, ulica, PSČ, mesto, dátum narodenia a e-mailová adresa
 • Ak je dodacia adresa iná, meno, ulica, PSČ a mesto sa budú požadovať osobitne

Ďalej sa uchováva IP adresa používateľa, dátum a čas registrácie (technické základné informácie).


Realizácia objednávky ako hosť:

Ak sa rozhodnete, že tovar si v našom e-shope objednáte ako hosť, nie je potrebné založiť si v e-shope zákaznícky účet. Pri novej objednávke budete musieť objednávacie údaje zadať znova.


Ďalej platia procesy pre spracúvanie osobných údajov popísané v časti "Opatrenia týkajúce sa sledovania a používanie cookies". Samozrejme máte k dispozícii uvedené možnosti nadviazania kontaktu a využitia práv dotknutej osoby.Platobné systémy (čl. 6 ods. 1 písm. b, f GDPR)


V našom e-shope si môžete vybrať z rôznych spôsobov platby. Na účely spracovania vašej objednávky a platby získavame príslušné údaje relevantné pre daný spôsob platby. Okrem toho je z technických dôvodov a dôvodov právnej ochrany nutné spracúvanie vašej IP adresy.


Určité osobné údaje, pozri „Povinné údaje“, sú potrebné na plnenie zmluvy. Bez týchto údajov budeme musieť, žiaľ, odmietnuť uzavretie zmluvy, pretože by sme ju potom nemohli realizovať. Údaje sa zodpovedajúcim spôsobom na účely realizácie platby, prenesú našim poskytovateľom platobných služieb.


Platobné systémy, ktoré využívame, používajú pre chránený prenos vašich údajov šifrovanie SSL.


To, ktoré spôsoby platby máte k dispozícii, závisí od výsledku nášho overenia bonity.


Upozornenie týkajúce sa platby kreditnou kartou: Ako je u platieb kreditnou kartou bežné, overujú sa údaje kreditnej karty a vykonáva sa jej autorizácia prostredníctvom spoločnosti Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Echborn.


Upozornenie týkajúce sa okamžitého prevodu: Pokiaľ sa rozhodnete pre platbu okamžitým prevodom, presmerujeme vás, v závislosti od výberu, priamo na webovú stránku spoločnosti Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov na účely overenia vašej platby.


Upozornenie týkajúce sa platby cez PayPal: Paypal je spoločnosť skupiny PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Ak si dotknutá osoba počas objednávacieho procesu v našom e-shope zvolí možnosť platby cez „PayPal“, prenesú sa údaje dotknutej osoby automaticky spoločnosti PayPal. Výberom tohto spôsobu platby súhlasí dotknutá osoba s prenosom osobných údajov, ktoré sú potrebné na spracovanie platby. V prípade osobných údajov prenášaných spoločnosti PayPal ide spravidla o meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, IP adresu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu alebo iné údaje potrebné na spracovanie platby. Pre realizáciu kúpnej zmluvy sú potrebné aj tie osobné údaje, ktoré súvisia s príslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochrane údajov spoločnosti Paypal nájdete tu. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa preto údaje v prípade potreby prenášajú do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR).


Upozornenie týkajúce sa platby vopred: V prípade platby vopred najprv dostanete faktúru. Len čo fakturovanú sumu prevediete na uvedený bankový účet, okamžite vám doručíme objednaný tovar.
Spracúvanie údajov v systéme riadenia objednávok


Aby sme vám mohli ponúknuť čo najlepšiu dostupnosť výrobkov, môžete si v našom e-shope vyberať nielen z tovaru, ktorý je dostupný v našom hlavnom sklade, ale aj z tovaru, ktorý je dostupný v našich predajniach s.Oliver. Môžete tak využívať výhody výrazne väčšieho sortimentu a výrobok si môžete nechať doručiť do predajne, pokiaľ je inak v e-shope vypredaný. Pri tom ako obvykle vyhľadáte na našej webovej stránke požadované výrobky a už v nákupnom košíku sa dozviete, ktoré výrobky sa odosielajú z predajne. Náš systém riadenia objednávok automatický priradí, z ktorej pobočky sa váš objednaný výrobok odošle a riadi sa pritom rôznymi kritériami, ako napr. dostupnosť tovaru a efektivita. Tak môžeme zabezpečiť, aby ste želané výrobky dostali čo najrýchlejšie a rozdelené na čo najmenší počet samostatných zásielok. V tomto prípade je nevyhnutné, aby sa vaša objednávka preniesla do systému riadenia objednávok, ktorý poskytuje spoločnosť Manhattan Associates Europe B.V. (Buizerdlaan 2, 3435 SB Nieuwegein, Holandsko), prevádzkuje ho spoločnosť s.Oliver a jeho server sa nachádza v Nemecku. Spoločnosť s.Oliver teda uchováva a spracúva vaše údaje v systéme riadenia objednávok v súlade s GDPR na základe oprávneného záujmu na účely efektívnej distribúcie a spracovania všetkých objednávok.Využitie služieb viazaných na polohu


Na našej webovej stránke vám ponúkame rôzne služby, ktoré vám zabezpečujú ešte lepšiu dostupnosť produktov a zjednodušené doručenie zásielok. Pri poskytovaní tejto služby získavame údaje o vašej polohe, aby sme vás napríklad mohli informovať o tom, kde sa nachádza najbližšia pobočka s.Oliver.


Zistenie polohy najbližšej pobočky s.Oliver

Na našej webovej stránke máte k dispozícii vyhľadávač predajní s.Oliver. Pomocou vyhľadávača predajní sa vám pri zadaní svojej aktuálnej polohy alebo po použití určenia polohy pomocou Google Maps (pozri používanie Google Maps) zobrazia najbližšie predajne s.Oliver, resp. najbližšie partnerské predajne. S vyhľadávačom predajní s.Oliver navyše máte možnosť využiť rôzne filtre, ako napríklad dámske či pánske kolekcie, konkrétne značky s.Oliver alebo služby, a upresniť tak vyhľadávanie najvhodnejšej predajne s.Oliver. Opierame sa pri tom o náš oprávnený záujem podľa článku 6, odseku 1, písm. f GDPR. Kedykoľvek môžete využiť svoje práva dotknutej osoby. Ak máte otázky k tomuto postupu alebo ak chcete s nami prekonzultovať výsledky, môžete tak urobiť na adrese onlineshop@soliver.com.
Kontrola dostupnosti tovaru v predajni s.Oliver


Veľmi rýchlo a jednoducho môžete skontrolovať dostupnosť všetkých ponúkaných produktov s.Oliver v predajni vo vašej blízkosti. Kliknite na tlačidlo „Dostupnosť v najbližšej predajni“ na stránke s detailmi k vášmu želanému produktu, ktoré sa nachádza vpravo vedľa obrázka produktu. Zadaním poštového smerovacieho čísla automaticky určíme všetky obchody v okruhu 100 km, v ktorých bude produkt pravdepodobne dostupný (je možné, že produkt sa medzitým vypredá).Vyzdvihnutie a vrátenie online objednávky v predajni


Vďaka ponuke našej služby „Vyzdvihnutie a vrátenie online objednávky v predajni“ môžete pokojne objednávať online z pohodlia domova a zásielku si nechať doručiť do jednej z ponúkaných predajní s.Oliver. Počas otváracej doby si tam potom môžete svoju zásielku kedykoľvek bez komplikácii vyzdvihnúť. Na vyzdvihnutie budete potrebovať len platný preukaz totožnosti (občiansky alebo vodičský preukaz). Vyzdvihnutím objednávky môžete samozrejme poveriť aj inú osobu. V takom prípade vystavte tejto osobe plnú moc.


Ak chcete použiť túto službu, počas objednávania zvoľte ako dodaciu adresu „Doručenie do predajne s.Oliver Store“ a následne vyberte požadovanú pobočku. Odoslaním objednávky informujeme predajňu s.Oliver o vašej objednávke, aby mohli zamestnanci pri jej vyzdvihnutí overiť vašu totožnosť.Google Maps


Na našej webovej stránke používame službu Google Maps (API) spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Maps je webová služba na vizuálne zobrazovanie interaktívnych máp a geografických informácií. Využívaním tejto služby sa vám zobrazí naša poloha a uľahčí vám prípadný príchod.


Už pri zobrazení tých podstránok, v ktorých je integrovaná mapa od Google Maps, sa informácie o vašom používaní našej webovej stránky (ako napr. vaša IP adresa) prenášajú na server Google v USA a tam sa uchovávajú. Dochádza k tomu nezávisle od toho, či využívate užívateľský účet od spoločnosti Google, cez ktorý ste sa prihlásili, alebo nie. Ak ste prihlásený vo svojom účte Google, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Ak si neželáte priradenie svojho profilu spoločnosťou Google, musíte sa pred stlačením tohto tlačidla odhlásiť. Google uchováva vaše údaje (dokonca aj v prípade neprihlásených používateľov) ako užívateľské profily a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google na zobrazovaní personalizovanej reklamy, prieskume trhu a/alebo stvárnení webovej stránky podľa potreby. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa môžu údaje prenášať prípadne do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR). Máte právo namietať proti vytváraniu týchto užívateľských profilov. Pre uplatnenie tohto práva sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.


Ak nesúhlasíte s ďalším prenosov svojich údajov do spoločnosti Google v rámci používania služby Google Maps, existuje tiež možnosť úplnej deaktivácie webovej služby Google Maps tak, že vypnete používanie jazyka JavaScript vo svojom prehliadači. Službu Google Maps a teda ani zobrazovanie máp na tejto internetovej stránke potom nebudete môcť využívať. Užívateľské podmienky spoločnosti Google nájdete na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, doplňujúce podmienky pre používanie služby Google Maps nájdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html


Podrobné informácie o ochrane údajov v súvislosti s používaním služby Google Maps nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/Zabezpečenie e-shopu pred útokmi (Cloudflare)


Táto stránka používa z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných obsahov, ako napríklad žiadostí, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, SSL šifrovanie. Šifrované pripojenie rozpoznáte podľa toho, že sa riadok s adresou prehliadača zmení z „http://“ na „https://“ a podľa symbolu zámky v riadku prehliadača. Ak je SSL šifrovanie aktivované, nemôžu tretie strany čítať údaje, ktoré nám prenesiete. Aby sme vám mohli na našej webovej stránke poskytnúť bezpečný prenos dát prostredníctvom šifrovania SSL, chrániť sa pred útokmi a optimalizovať dobu načítania stránok, využívame služby spoločnosti Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Vezmite na vedomie, že s vaším súhlasom sa preto údaje v prípade potreby prenášajú do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá môže mať nižšiu úroveň ochrany údajov ako EÚ (čl. 49 ods. 1 veta 1 písm. a GDPR). Spoločnosť Cloudflare získava štatistické údaje o návšteve tejto webovej stránky. K prístupovým údajom patrí: názov zobrazovanej webovej stránky, súbor, dátum a čas zobrazenia, prenesené množstvo dát, hlásenie o úspešnom zobrazení, typ prehliadača vrátane verzie, operačný systém používateľa, Referrer URL (predtým navštívená stránka), IP adresa a poskytovateľ internetových služieb. Cloudflare používa údaje z protokolov pre štatistické vyhodnotenia na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky. Prečítajte si tiež ustanovenia ochrany údajov spoločnosti Cloudflare, ktoré nájdete tu https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.


Opierame sa pri tom o náš oprávnený záujem podľa článku 6, odseku 1, písm. f GDPR. Kedykoľvek môžete využiť svoje práva dotknutej osoby. V prípade otázok nás kontaktujte na adrese datenschutz@soliver.com.Stav k 02.12.2021

Moment, prosím, hneď bude možné pokračovať

Chyba

ZAVRIEŤ

Moment, prosím, hneď bude možné pokračovať

Chyba

ZAVRIEŤ