Prihláste sa k odberu letáka a zaistite si tak okamžite zľavu 10 %*     Prihlásiť sa teraz

Prihláste sa k odberu letáka a zaistite si tak okamžite zľavu 10 %*     Prihlásiť sa teraz

Servicebereich

S.OLIVER ONLINE SHOP - VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Odoslaním objednávky akceptujete tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti s.Oliver Sales GmbH & Co. KG (ďalej len s.Oliver).

1. PRÁVO NA BEZPLATNÚ VÝMENU

Všetky výrobky zakúpené v internetovom obchode s.Oliver môžete bez uvedenia dôvodu bezplatne vrátiť do 14 dní na nasledujúcu adresu bez ohľadu na vaše zákonné právo na odstúpenie od zmluvy:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
P.O.BOX 401
830 00 Bratislava 3

Použite na to - ak je k dispozícii - štítok na vrátenie tovaru priložený k objednávke. Upozorňujeme, že vrátený tovar musí byť v stave, ktorý zodpovedá bežnému používaniu na účely testovania tovaru - ako je to bežné v maloobchode na vyskúšanie - a musí byť opatrený pôvodným štítkom. V prípade znehodnotenia tovaru v dôsledku jeho ďalšieho používania si vyhradzujeme právo požadovať náhradu jeho hodnoty. Upozorňujeme vás tiež na zákonné právo na odstúpenie od zmluvy, na ktoré máte nárok, vrátane pokynov na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúceho odseku 8, ktoré sa uplatňuje popri zmluvnom práve na výmenu upravenom v tomto oddiele.

2. NÁKLADY NA DORUČENIE/PREPRAVU

Doručenie v rámci Slovenska zabezpečuje Slovenská pošta. Čas dodania nájdete v procese objednávky (krok 3 až 5). Dodávky do iných ako vyššie uvedených krajín nerealizujeme. Minimálna hodnota objednávky je 24 Eur.

Sme oprávnení realizovať čiastkové dodávky, pokiaľ je to primerané. Ak vašu zásielku splníme čiastočným plnením, náklady na dopravu vám vzniknú len za prvú čiastočnú zásielku.

3. CENY A SPÔSOBY PLATBY

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode s.Oliver zahŕňajú zákonnú daň z pridanej hodnoty. Ceny nezahŕňajú poštovné a balné. Za tovar môžete zaplatiť podľa vlastného výberu kreditnou kartou, cez PayPal alebo na dobierku. Ďalšie poplatky za naše jednotlivé spôsoby platby sa neúčtujú. Upozorňujeme, že spôsob platby na dobierku nie je možný, ak ako adresu doručenia vyberiete doručenie do predajne s.Oliver (Click & Collect).

4. PRIJATIE OBJEDNÁVKY / UZAVRETIE ZMLUVY

Internetový obchod s.Oliver nie je povinný prijímať online objednávky. Prijatie objednávky závisí od slobodného rozhodnutia internetového obchodu s.Oliver. Ak spoločnosť s.Oliver nezrealizuje online objednávku, internetový obchod s.Oliver o tom bezodkladne informuje zákazníka.

Internetový obchod s.Oliver neprijíma objednávky od zákazníkov, ktorí ešte nedosiahli vek 18 rokov.

Potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje záväznú kúpnu zmluvu. Zmluva je uzavretá až vtedy, keď vám do piatich dní od objednávky zašleme potvrdenie o odoslaní vami objednaného tovaru. Zmluva sa neuzatvára na objednané výrobky, ktoré nie sú v potvrdení objednávky alebo v potvrdení o odoslaní deklarované ako dostupné na dodanie. To sa môže týkať aj produktov, ktoré sú ponúkané v internetovom obchode, ale nie sú k dispozícii na odoslanie, napríklad v čase prijatia vašej objednávky. Ak bola z dôvodu platby zabezpečenými platobnými metódami uhradená celá fakturovaná suma, hoci objednávka nemôže byť doručená v plnej výške, preplatok prevedenej sumy vám bude bezodkladne vrátený na pôvodne zvolený spôsob platby. Zmluvným jazykom je slovenčina.

Ak chcete zadať záväznú objednávku prostredníctvom systému online nákupného košíka, je potrebné vykonať tieto kroky: Vložte vybrané položky do virtuálneho nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Tento nákupný košík môžete kedykoľvek otvoriť kliknutím na tlačidlo s rovnakým názvom a vykonať zmeny kliknutím na tlačidlo "Zobraziť nákupný košík". Do nákupného košíka sa dostanete aj kliknutím na ikonu "Nákupný košík" v pravom hornom rohu internetového obchodu. Po vložení požadovaného tovaru do nákupného košíka (1) sa do nákupného košíka dostanete kliknutím na tlačidlo "Pokladňa". Najprv si môžete vybrať medzi tlačidlami "Prihlásiť sa" alebo "Registrovať sa“ alebo „objednať bez registrácie", aby ste mohli zadať svoje osobné údaje alebo prejsť do oblasti prihlásenia, ak ste sa u nás už zaregistrovali. V ďalšom kroku sa dostanete k výberu (2) fakturačnej adresy (3) možností doručenia (4) výberu spôsobu platby, adresy doručenia a prijatia našich VOP na strane (5) prehľadu objednávok. Tu máte možnosť znovu skontrolovať všetky údaje objednávky a v prípade potreby vykonať zmeny alebo úpravy pomocou tlačidla symbolu ceruzky „Zmeniť“ alebo zrušiť objednávku (napr. zatvorením okna prehliadača). Proces objednávania je ukončený až po stlačení tlačidla "Kúpiť teraz". Ak nie je v popise výrobku výslovne uvedené inak, všetky výrobky sa dodávajú bez zobrazených doplnkov.

5. POŠKODENIE PRI PREPRAVE

Ak je tovar doručený so zjavným poškodením obalu alebo obsahu pri preprave, musí zákazník bezodkladne, bez toho, aby boli dotknuté jeho práva na záruku, podať sťažnosť príslušnej doručovateľskej spoločnosti a odmietnuť jeho prevzatie, ako aj bezodkladne kontaktovať internetový obchod s.Oliver telefonicky 0800-611 620* alebo iným spôsobom (e-mailom/mailom), aby mohol internetový obchod s.Oliver uplatniť prípadné práva voči odosielateľovi.
* Bežná tarifa pevnej siete vášho telefónneho operátora, prípadne zdarma v prípade paušálu; v prípade mobilnej siete sa tarifa môže líšiť

6. ULOŽENIE TEXTU OBJEDNÁVKY

Text objednávky sa v systéme s.Oliver neukladá a po dokončení procesu objednávky ho nemožno načítať.

7. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

Tovar zostáva majetkom spoločnosti s.Oliver až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

8. ZÁKONNÉ POUČENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY


Právo na odstúpenie od zmluvy

Do štrnástich dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana (iná než dopravca), prevzali tovar (alebo v prípade dodávky rozdelenej na niekoľko častí posledný kus tovaru).

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať prostredníctvom vyhlásenia (napr. listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Môžete vyplniť a odoslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo iné jednoznačné vyhlásenie. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy je potrebné adresovať:

E-Mail: widerruf@soliver.com

alebo pošta: s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Department s.O Digital, Ostring, 97228 Rottendorf

Bežná tarifa pevnej siete vášho telefónneho operátora, ak je v prípade paušálu bezplatná; mobilná tarifa sa môže líšiť

Účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o zrušení tejto zmluvy, musíme vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si vybrali iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto splatenie nebudeme účtovať poplatky. Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď ste nám oznámili odstúpenie od tejto zmluvy, na nasledujúcu adresu:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
P.O.BOX 401
830 00 Bratislava 3

Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášame my. Stratu hodnoty tovaru musíte uhradiť len vtedy, ak je táto strata hodnoty spôsobená vaším zaobchádzaním s tovarom, ktoré nie je nevyhnutné na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.
Nižšie uvedeným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy si len plníme svoje zákonné informačné povinnosti.

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

(Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť)

  • Na adresu s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Ostring, 97228 Rottendorf, Mail: widerruf@soliver.com
  • Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/nami (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)
  • Objednané dňa (*)/ prijaté dňa (*)
  • Meno spotrebiteľa(ov)
  • Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)
  • Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade oznámenia na papieri)
  • Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

9. OCHRANA ÚDAJOV A OCHRANA VERITEĽOV

Všetky osobné údaje budú vždy považované za dôverné.

Osobné údaje, ktoré od vás získame, sa spracúvajú, používajú a uchovávajú na účely spracovania a realizácie vašej objednávky. V prípade potreby budú vaše údaje odovzdané aj prepojeným spoločnostiam a/alebo našim servisným partnerom, ktorí ich spracujú a použijú na účely spracovania objednávky.

10. ZÁRUKA

Spotrebiteľ má právo na záruku za vady zakúpeného tovaru v súlade so zákonnými ustanoveniami zákona 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka. Zákazník môže pri reklamácii tovaru požadovať najmä výmenu veci alebo bezplatné odstránenie vád, prípadne ďalšie nároky v súlade so zákonom. s. Oliver môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak by odstránenie vád bolo spojené s neprimeranými nákladmi. Záručná doba uplynie 24 mesiacov od dodania tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Zákazník by mal uplatniť reklamáciu uvedením čísla objednávky, svojho mena a adresy a stručným odôvodnením. Chybný tovar zašle zákazník na kontrolu na výzvu a na náklady a riziko spoločnosti s.Oliver na túto adresu:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
P.O.BOX 401
830 00 Bratislava 3

Obsah tejto webovej stránky vrátane textov, grafiky, fotografií, ilustrácií, obrázkov, videa, zvukov a softvéru je chránený autorskými právami. Sťahovanie alebo používanie je povolené len na súkromné účely. Ďalšie zverejňovanie, prenos, reprodukcia alebo iné použitie obrázkov je zakázané. Všetky obchodné značky spoločnosti s.Oliver použité na tejto webovej stránke sú - ak nie je uvedené inak - našimi obchodnými značkami. Tie sa nesmú používať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

11. INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf

Telefón: 0800 611 620*

E-mail: onlineshop@soliver.com

Osobne zodpovedný partner:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 37, Rue d’Anvers, L–1130 Luxembourg, RCS Luxembourg, B 259790

Výkonní riaditelia: Jürgen Otto (predseda), Oliver Hein, Kai Bauknecht

AG Würzburg HRA 7662IC
DPH: DE 812 318 148
Obchodná komora Würzburg-Schweinfurt

platforma OS na mimosúdne riešenie sporov:
V súlade s nariadením EÚ č. 524/2013 poskytla Komisia EÚ internetovú platformu na riešenie sporov online (platforma ODR), presnejšie na mimosúdne riešenie sporov vyplývajúcich z právnych transakcií online. Platformu OS Komisie EÚ nájdete na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nakoľko má predávajúci sídlo v inom členskom štáte EÚ a zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sa neaplikuje, preto spoločnosť s.Oliver Sales GmbH & Co. KG nie je povinná zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred rozhodcovským súdom pro spotrebiteľské spory.

*Bežná tarifa pevnej siete vášho telefónneho operátora, ak je v prípade paušálu bezplatná; mobilná tarifa sa môže líšiť

12. VŠEOBECNÉ VYHLÁSENIE A VYHLÁSENIE PRE EXTERNÉ ODKAZY

V prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti nesieme neobmedzenú zodpovednosť za škody - bez ohľadu na právny základ a vrátane zodpovednosti zákonných zástupcov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedáme bez obmedzenia aj za škody vzniknuté v dôsledku ujmy na živote, zdraví alebo majetku.

Okrem toho sme zodpovední za škody spôsobené nedbanlivosťou v dôsledku podstatného porušenia zmluvnej povinnosti (povinnosti, ktorej splnenie umožňuje predovšetkým riadne plnenie zmluvy a na ktorej dodržiavanie sa zmluvný partner pravidelne spolieha a môže spoliehať); v tomto prípade je však naša zodpovednosť obmedzená na náhradu predvídateľnej, typicky vznikajúcej škody.

V ostatných prípadoch je naša zodpovednosť vylúčená.

Obmedzenia zodpovednosti vyplývajúce z vyššie uvedeného neplatia, ak sme podvodne zatajili vadu alebo sme poskytli záruku za kvalitu tovaru. To isté platí aj pre vaše nároky podľa zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Pokiaľ je naša zodpovednosť vylúčená alebo obmedzená, vzťahuje sa to aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zástupcov a sprostredkovateľov.

Pokiaľ sú k dispozícii odkazy na webové stránky iných poskytovateľov, nemáme na ich obsah žiadny vplyv. Za obsah týchto stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov a rozpoznateľných porušení zákona. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétnych dôkazov o porušení zákona. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení, takéto odkazy budú okamžite odstránené.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neplatnými alebo neúčinnými, ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa uplatňujú príslušné zákonné ustanovenia. To sa primerane vzťahuje na vyplnenie akýchkoľvek regulačných medzier v týchto VOP.

S vylúčením Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa uplatňuje právo Spolkovej republiky Nemecko. Ak ste si objednali tovar ako spotrebiteľ a v čase objednávky ste mali obvyklý pobyt v inej krajine, voľba práva uvedená vo vete 1 nemá vplyv na uplatňovanie záväzných právnych predpisov tejto krajiny na ochranu spotrebiteľov.

Bežná tarifa pevnej siete vášho telefónneho operátora, ak je v prípade paušálu bezplatná; mobilná tarifa sa môže líšiť

Stav: 15.03.2023

Moment, prosím, hneď bude možné pokračovať

Chyba

ZAVRIEŤ

Moment, prosím, hneď bude možné pokračovať

Chyba

ZAVRIEŤ